Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP – říjen 2005

Zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP – říjen 2005

Prim. MUDr. Svačina seznámil předsednictvo s novou evropskou databází SCOPUS z produkce evropské firmy Elsevier.
Scopus je výborný nástroj na získání rychlého celosvětového přehledu o konkrétní vědecké problematice podle klíčových slov.
Bližší informace na webových stránkách: www.scopus.com.
Předsednictvo ocenilo tuto vstupní informaci o světové největší placené abstraktové, citační a referenční databázi a pověřilo vedoucího NTS, aby tato databáze byla využita i ve prospěch námi vydávaných časopisů.

Mgr. Tomáš Polák: podrobně seznámil předsednictvo se situací v NTS v období od 01.08. do 26.10.2005.
Okruhy optimalizace:

 1. výroba časopisů: - od 01.01.2006 bude uzavřena smlouva přímo s tiskárnou (odpadne provize vydavatelství Olympia)
 2. distribuce: nová distribuční smlouva má přesně definované ceny za jednotlivé úkony
 3. inzerce: bude aktivnější a intenzivnější. V současné době jsou zpracovány nabídkové materiály pro inzerci, koncipován vyriabilnější ceník inzerce ap.
 4. propagace a nábor předplatitelů: - v minulosti podceněna, v r. 2006 zorganizuje NTS pravidelné nabídkové akce, spočívající v zasílání vzorových výtisků s výzvou k odběru, bude posílena vzájemná autoinzerce našich titulů, ověřuje se i možnost pravidelného informování medicínské veřejnosti i v jiných periodikách
 5. režijní náklady:
  • redukovány o 2 pracovníky
  • redukovány prostory NTS
  • ukončení některých nadbytečných smluv
  • od r. 2006 budou editorky honorovány paušální částkou za tiskovou stranu
 6. organizace práce v NTS:
  • proces editování časopisů je zastaralý, některé editorky nezvládají počítač
  • vznikne centralizovaná redakce (plánuje se na první pololetí r. 2006)
  • budou zavedena pevná pravidla mezi dodavatelem (odborná společnost, resp. redakční rada) a servisní nakladatelskou institucí (NTS).
  • V současné době se zpracovává návrh dohody o pravidlech této spolupráce (formou „zakázkového list“.
  • Předsednictvo přijalo zprávu s potěšením a konstatovalo, že zadání, tzn. optimalizace NTS, bylo splněno a s Mgr. Polákem bude uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.
  • Předsednictvo dále konstatuje, že NTS čeká další práce, tzn. přehodnocení časopisů a to jak z odborné, tak i z ekonomické stránky a znovu aktivovat časopisy do členských příspěvků a zvážit a doporučit zahrnutí ostatního předplatného.

V září 2005 proběhly volby do výboru České urologické společnosti. Byl řádně zvolen 9 členný výbor: prof. MUDr. Tomáš Hanuš DrSc., doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., doc. MUDr. Richard Fiala, CSc., MUDr. Míťa Rosenberg, doc. MUDr. Babjuk, CSc., doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., doc. MUDr. František Záťura, MUDr. Ivan Anděl a doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., MUDr. Pavel Zmeškal a MUDr. Aleš Petřík.

Prim. MUDr. Lumír Kantor, PhD. dopisem ze dne 29.09.2005 informuje, že proběhly doplňující volby do revizní komise České neonatologické společnosti. Revizní komise je nyní tříčlenná: MUDr. Podešvová, MUDr. Biolek a MUDr. Čihař.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda výboru Společnosti pro úrazovou chirurgii poslal složení výboru této společnosti, který má 5 členů (doc. Pleva, prof. Gál, prof. Wendsche, MUDr. Nestrojil a doc. Višna). Chybí však údaj o složení revizní komise. Na tuto skutečnost byl doc. Pleva upozorněn vědeckým sekretářem dne 13.10.2005.

V říjnu probíhají dvoukolové korespondenční volby do České endokrinologické společnosti. Volební komise pracuje ve složení: dr. Nováková, dr. Weiss a J. Vrbíková.

XIII. internistický kongres proběhne v Brně ve dnech 01.- 04.11.2006.

Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., předseda Fyziologické společnosti ČLS JEP žádá o prominutí účastnických poplatků na vědeckovzdělávacích akcích OS pro 2 odborné asistentky patologické fyziologie III. LF MUDr. Bernáškovou, CSc. a MUDr. Pometlová, CSc. Vědecký sekretář navrhuje řešit tuto otázku na úrovni jednotlivých odborných společností, které vědeckovzdělávací akce pořádají.

Doc. Motáň, vědecký sekretář Spolku lékařů v Plzni, žádá předsednictvo o snížení základního příspěvku pro ČLS JEP pro lékaře v důchodovém věku. Současná výše příspěvku ve výši 250,- Kč ročně je pro ně příliš vysoká. Vědecký sekretář navrhuje se rozhodnout na základě ekonomické analýzy věkového složení členů ČLS JEP. Po delší diskusi přijalo předsednictvo usnesení, že členům ČLS JEP, starším 70 roků bude možno snížit členské příspěvky, pokud o to požádají.

Prim. Kašák, II. místopředseda ČPFS, informuje předsednictvo dopisem ze dne 03.10.2005 o opakovaných a přetrvávajících problémech se zabezpečením 5 základních antituberkulotik v České republice. Tuberkulóza, jako závažná infekční choroba, podléhá státnímu dozoru a proto stát musí zabezpečit dostatečné množství potřebných léků.

Byli vyzváni členové předsednictva k aktivnější práci při vydávání Revue s cílem lépe informovat členy ČLS JEP.
Zároveň bylo rozhodnuto, že od Revue č. 4 bude odpovědným redaktorem Mgr. Tomáš Polák.

Prof. Blahoš informoval o slavnostním zasedání Světové lékařské asociace v Santiagu de Chile, kde byla inaugurována exkluzivní kniha nejvýznamnějších lékařů světa. Mezi 65 lékaři je i pan prof. Blahoš, v knize je uveden jeho životopis a přínos pro světovou medicínu.
Bylo přítomno cca 250 účastníků, jedním z témat byla i reforma ve zdravotnictví v různých zemích. Bližší informace budou uveřejněny v Revue č. 4.
Členové předsednictva prof. Blahošovi blahopřáli.

Byl projednán kritický dopis České obezitologické společnosti, týkající se údajů v publikaci „Storočenka“.
Předsednictvo souhlasí s odpovědí prof. Blahoše s tím, že přestože prokazatelně všechny odborné společnosti byly opakovaně vyzvány k aktualizaci dat, mnohé z nich nereagovaly. Mezi ně, bohužel, patří i obezitologická společnost.
Zároveň byla projednána žádost na změnu názvu Obezitologické společnosti ČLS JEP na Česká obezitologická společnost ČLS JEP.

Úřad vlády ČR žádá o databázi konzultantů.
Předsednictvo rozhodlo, že bude zaslán dopis a úřadu se poskytne obecná adresa sekretariátu ČLS JEP s tím, že poté jednotlivé případy konzultací budou řešeny individuálně.

Informace pro předsednictvo ČLS JEP o 16. kursu PTA, konaného ve dnech 15. a 16.11 2005 v Praze. Zaslalo České sdružení intervenčních radiologů České radiologické společnosti.

Ředitelka sekretariátu informovala předsednictvo o svojí účasti na tiskové konferenci k projektu ucelené reformy českého zdravotnictví. Tuto reformu představili zástupci občanského sdružení „Reforma zdravotnictví“ v čele s MUDr. Tomášem Julínkem, senátorem za ODS.
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách: www.zdravotnireforma.cz

Ředitelka sekretariátu seznámila předsednictvo ČLS JEP s hospodařením za ľ r. 2005.
Konstatováno, že hospodaření je velmi dobré, náklady celkem ve výši 44,6 mil. korun jsou nižší, než ve srovnatelném období r. 2004 o 4,5 mil. korun, naopak výnosy ve výši 70,6 mil. korun jsou vyšší než ve srovnatelném období r. 2004 o 12,1 mil. korun, tzn. lepší výsledek o 16,6 mil. korun. Ve velké míře se na tomto výsledku podílejí odborné společnosti, avšak i hospodaření sekretariátu a NTS je daleko lepší, než v minulých obdobích.

Křeslo pro Fausta: beseda s prof. Blahošem ve Faustově domě proběhne dne 02.11.2005 ve 16,00 hod.

Žádost doc. Romana Prymuly, CSc., PhD. o založení České vakcinologické společnosti v rámci ČLS JEP.
Zdůvodnění bylo předsednictvem ČLS JEP projednáno a byl vysloven souhlas se založením nové společnosti.

Slavnostního zasedání státního zdravotního ústavu, které se koná 04.11.2005 od 10,00 hod., se zúčastní místopředseda ČLS JEP prof. Hájek.

Informace prof. Vorlíčka k založení onkologického centra – předáno prof. Švihovcovi k prostudování a následné informaci členů předsednictva.

Informace o III. vědeckopracovních dnech v Praze v LD ve dnech 26. 27.10.2005, které pořádá Společnost lékařů sociálního zabezpečení.

Na vědomí předsednictvu byl zaslán dopis od předsedy ČCHS ČLS JEP, týkající se proplácení tzv. harmonického skalpelu.
Tento dopis byl zaslán ředitelce VZP ing. Musílkové.

Žádost České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny o udělení čestného členství ČLS JEP pro prof. MUDr. Jon J. Mariny (USA).

Prof. Švihovec informoval předsednictvo o zasedání Subkomise pro antibiotika KLPK ČLS JEP které proběhlo společně se zástupci veterinárních lékařů (zápis zaslán předsednictvu). Ze zasedání vyplynula potřeba urychleně realizovat přípravu metodického postupu pro výskyt MRSA (methicilin resistentních stafylokoků), protože tyto vysoce virulentní kmeny již byly zachyceny u nás. V rámci subkomise bude připraven návrh opatření, které pod patronací předsednictva ČLS JEP bude projednán s odbornými společnostmi a konečná podoba předložena "Komisi pro národní antibiotickou politiku MZ ČR".

Předsednictvo bylo informováno o výpadcích v zásobování některých důležitých léčiv u kterých byla zrušena registrace, nebo kde výrobce nemá zájem o registraci v ČR obvykle z ekonomických důvodů (nízké maximální ceny). Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP (KLPK) již jednala s MZ a SUKLem o možnostech zajištění nedostatkových léčiv - na př. Furantoin a rifampicin. Zatím není zákonem umožněna plošná výjimka z registrace a je jediná možnost "zvláštní zdravotnický program", o který však při nezájmu výrobce musí žádat jednotlivé zdravotnické pracoviště. KLPK se snaží s MZ jednat o převzetí iniciativy. V důsledku personálních změn bylo zatím jednání přerušeno.

Prof. Škrah informoval o zasedání výkonné rady UEMS v Mnichově ve dnech 20.- 22.10.2005
Presidentem UEMS pro následující období se stal dr. Zlatko Fras z Lublaně.
Byla přijata definice „lékařského výkonu“.
Podrobnější informace budou zveřejněny v Revue č. 4.

Prof. Škrha informoval předsednictvo o jednání akreditačních komisí – do 03.10.2005 byla jednání ukončena.
Je nezbytné novelizovat vyhl. 95/2004 Sb.
Podrobnější informace v Revue č. 4.
Zobrazit vše