Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zápis ze schůzí předsednictva za období leden - březen 2005

Zápis ze schůzí předsednictva za období leden - březen 2005


Leden

Kontrola zápisu z 10. schůze předsednictva ČLS JEP z 15.12.2004

 1. Z inventury členské základny vyplynulo, že pouze sexuologická společnost nemá platný výbor (volby v r. 1998). Současný předseda výboru doc. Zvěřina oznámil, že korespondenční volby sexuologické společnosti proběhnou v r. 2005.
 2. Postgraduální vzdělávání.
  Prof. Blahoš oznámil, že připomínky k materiálu prof. Anděla jsou pouze od 4 členů předsednictva.
  Sdělil, že tímto materiálem se bude podrobně zabývat únorová schůze a připomínky k postgraduálnímu vzdělávání ať jsou zasílány prof. Andělovi.
 3. Shromáždění členů stomatologické společnosti bude 31.01.2005 ve 13,30 hod. v přednáškovém sále LD.
 4. Bylo navrženo zrušit SL Benešov pro nefunkčnost výboru. Většina členů SL Benešov je členy jiných odborných společností (44), pouze 4 členové nikoliv.
 5. Téma na kongresy ČLS JEP:
  1. Pragomedica (19.- 22.04.2005): protože neurologická společnost nejeví zájem, byla oslovena obezitologická společnost s tím, že 24.01.2005 v 17,00 hod bude schůzka, které se zúčastní zástupci obezitologické společnosti (předseda dr. Kunešová), zástupce praktických lékařů - dr. Herber a za ČLS JEP ředitelka sekretariátu Ing. Vičarová.
  2. MEFA: pravděpodobně obezitologie ve spolupráci s dětskými lékaři. Prověří doc. Pařízková.
 6. Purkyňova lékařská společnost, s.r.o.
  Došlo ke změně: ředitelka sekretariátu nebude zaměstnaná v s.r.o. Pro tuto obchodní činnost bude přijat asistent na plný pracovní úvazek.
 7. Prof. MUDr. Ryska, CSc. poslal oznámení, že organizací XXIV. Evropského kongresu ICS v ČR byl za ČCHS pověřen prof. Hájek.

Revue ČLS JEP

Prof. Blahoš vyzval členy předsednictva k diskusi o dalším osudu Revue - a to s ohledem na to, že by bylo možné najít i jinou formu komunikace s odbornými společnostmi. Z obsáhlé diskuse to nejdůležitější:

 • začátky časopisů jsou vesměs ztrátové - proto minimálně jeden rok by bylo dobré zachovat stávající strukturu časopisu,
 • Revue má velmi pozitivní ohlasy u členů, oceňuje se hlavně přímý kontakt vedení ČLS JEP se členy,
 • nové náměty: oznamovat změny výborů odborných společností i spolků lékařů
 • oznamovat aktuální informace; stručné zprávy ze zasedání předsednictva; připomínat některé kongresy ap.

Prof. Blahoš shrnul diskusi s tím, že bude do č. 1/2005 Revue dán odpovědní lístek k obsahu časopisu. S vyhodnocením bude seznámeno shromáždění představitelů organizačních složek.

Purkyňova lékařská společnost s.r.o.

Ředitelka sekretariátu seznámila předsednictvo s dalším postupem. Znovu připomněla, že zakladatelem a jediným vlastníkem je ČLS JEP. Do obchodní společnosti nebude převáděn žádný majetek, nýbrž pouze činnosti. V průběhu měsíců ledna a února 2005 budou všichni zaměstnanci seznámeni s reorganizací. Všichni členové předsednictva obdrželi pracovní materiál, který vypracovala ředitelka sekretariátu a schválil pokladník ČLS JEP. Navržený materiál byl projednán a schválen bez připomínek.
Rovněž bez připomínek byla jmenována dozorčí rada Purkyňovy lékařské společnosti s.r.o.
Tato bude pracovat ve složení:
   doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
   prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
   prof. MUDr. Jan Škrha. DrSc.
Jmenovaní vyslovili s návrhem souhlas.

Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Vyjádření členů předsednictva ČLS JEP k postgraduálnímu vzdělávání v medicíně - v zákoně je třeba snížit počet samostatných oborů, stanovit transparentní kriteria pro zařazení akreditovaných pracovišť, vyjasnit otázky personálního a finančního zajištění postgraduálního vzdělávání, transformovat IPVZ na úřad, evidující a vydávající potvrzení o atestacích. OS musí formulovat curricula postgraduálního studia v dané odbornosti.
 2. OS dětské neurologie dopisem sděluje, že má v květnu 2003 zvolenou revizní komisi ve složení: MUDr. Peřina, MUDr. Matek a MUDr. Šerclová.
 3. Společnost revizního lékařství nereaguje na výzvy ohledně uhrazení dluhu za předplatné časopisu Revizní a posudkové lékařství, předseda společnosti Dr. Calta ani vědecký sekretář Dr. Prokeš neberou telefony a e-maily se od nich vracejí jako nedoručitelné. Je nutno je obeslat dopisem s doručenkou na adresu bydliště.
 4. Česká společnost urgentní medicíny a medicínských katastrof chce zřídit 2 sekce - Sekci medicínských katastrof a Sekce urgentních příjmů.
 5. Proběhly volby ve Spolku lékařů v Liberci, předsedou se stal MUDr. Lang, místopředsedou MUDr. Richter, pokladníkem MUDr. Klimovič.
 6. Sjezd českých a slovenských osteologů proběhne ve Zlíně ve dnech 15.- 17.09.2005.
 7. Odeslán dopis doc. Semiginovskému, ve kterém je uvedeno stanovisko TRN k dalšímu očkování pro BCG vakcinaci. Pneumologové se řídí příbalovým letákem k BCG vakcíně, další očkování po BCG je možné až za 12 týdnů.

Různé

 1. 1. Prof. Škrha: informoval o dalším dění v akreditačním řízení.
  Do češtiny bude přeloženo doporučení UEMS, týkající se akreditovaných pracovišť.
  Prof. Škrha předá sekretariátu dopis pro předsedy všech odborných společností.
 2. 2. Prof. Blahoš: informoval o odmítnutí úhrady členského příspěvku pro CPME ve výši 5.006,46 EUR.
  Zároveň bylo zasláno 100 tis. Kč na pomoc obětem humanitární tragédii v jihovýchodní Asii.
 3. 3. Prof. Blahoš: seznámil předsednictvo se stanoviskem k založení Spolku českých zubních lékařů.
  Při jednání s panem prezidentem dr. Pekárkem a viceprezidentem dr. Chrzem myšlenku vzniku Spolku českých zubních lékařů podpořili a požádali, aby tento návrh byl ze strany ČSK písemně poslán k projednání na předsednictvu ČLS JEP. Dopis sice poslán nebyl, nicméně předsednictvu ČLS JEP byla podána ústní informace. Předsednictvo se rovněž vyjádřilo pozitivně, ovšem s tím, že by se členové stávající Stomatologické společnosti ČLS JEP měli individuálně vyjádřit, zda si přejí tuto společnost zachovat jako organizační složku ČLS JEP. Formulovali proto dopis v tomto duchu a obdrželi kladnou odpověď od 113 členů, 321 členů, kteří na dopis nereagovali, platí řádně členské příspěvky.
  Za rozumné se tedy považuje podpořit vznik Spolku českých zubních lékařů, v němž by Stomatologická společnost ČLS JEP, bude-li s tím souhlasit, byla prospěšnou součástí.
 4. 4. Prof. Seemanová: seznámila předsednictvo s jednáním na MZ ČR, opět nedošlo k dohodě k Seznamu zdravotních výkonů.
  Rovněž seznámila předsednictvo s žádostí o přípravu návrhu úpravy kvalifikačních indexů nositelů zdravotních výkonů pro novelu Seznamu zdravotních výkonů.
  Tato žádost bude rozeslána všem odborným společnostem.
 5. 5. Prof. Blahoš: seznámil předsednictvo s dopisem p. ministryně doc. Emmerové, ve kterém seznamuje předsedu společnosti prof. Blahoše s důvody odvolání komise MZd pro screening karcinomu děložního hrdla.
 6. 6. Žádost Psychiatrické společnosti o udělení čestné medaile ČLS JEP doc. MUDr. Františkovi Faltusovi, DrSc., dlouholetému šéfredaktorovi časopisu Česká a slovenská psychiatrie a čestnému členu PS od r. 1998.
 7. 7. Zákony:
  • Vyhl. 643/2004 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.
   Účinnost od 01.01.2005 (zrušení průklepů).
  • Vyhl. č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
   Účinnost dnem 01.01.2005.
  • Vyhl. č. 11/2005 Sb., kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh.
   Účinnost dnem 01.03.2005.

Únor

Kontrola zápisu z 1. schůze předsednictva ČLS JEP

 1. Shromáždění České stomatologické společnosti ČLS JEP proběhlo jako volební - byl zvolen výbor, který si dne 01.03.2005 na své schůzi zvolí funkcionáře výboru.
 2. 11. Kongres ČLS JEP bude na téma:
  "Obézní pacient v ordinaci praktického lékaře".
  Bude se konat ve dnech 20.- 21.04.2005 v Lapidáriu Národního Muzea v areálu Výstaviště Holešovice.
  Téma pro 12. Kongres ČLS JEP v době konání MEFY v Brně ve dnech 01.- 04.10.2005 bude: Poruchy sluchu u dětí (prof. Kabelka).
  Návrh programu do příští schůze předsednictva.

NTS

Zatím jednalo užší předsednictvo se dvěma zájemci (tito se vyjádří 28.02.2005).
Předsednictvo bude informováno 23.03.2005 o řešení problému nového vedení NTS.

Zprávy vědeckého sekretáře

 1. Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. - žádá předsednictvo ČLS JEP o schválení nové odborné společnosti s názvem Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Do této OS se zatím přihlásilo 89 členů.
  Předsednictvo schvaluje.
 2. Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. zaslal ke schválení Stanovy České ligy proti epilepsii ČLS JEP, její jednací a volební řád.
  Tato společnost má v současné době 210 členů.
  Předsednictvo schvaluje.
 3. Korespondenční formou proběhly volby do výboru a RK České pediatrické společnosti ČLS JEP. Volební lístky byly rozeslány 1600 členům této OS, voleb se zúčastnilo 360 členů. Výsledky budou oznámeny na příští schůzi předsednictva.
  V revizní komisi budou pracovat prim. Zítek, prim. Hrdlička a prim. Ryba.
 4. Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., předsedkyně České společnosti pro dětskou stomatologii ČLS JEP, žádá ČLS JEP o podporu ve věci získání samostatného specializačního vzdělávání v oboru dětské stomatologie.
  Dosud v zubním lékařství existují dle zákona 95/2004 Sb. dva obory specializačního vzdělávání - ortodoncie a maxillofaciální chirurgie.
  Předsednictvo se domnívá, že základní specializace je nutné redukovat, ne rozšiřovat co do počtu. Celý systém ovšem potřebuje zásadní změnu své architektury.
  V tomto duchu bude doc. Merglové zaslána odpověď s tím, že její požadavek bude předán dne 01.03.2005 nově zvolenému výboru České stomatologie. Předsednictvo však rozšíření specializací nedoporučuje.
 5. V současné době je připravován program XII. internistického kongresu, který proběhne v Praze ve dnech 23.- 25.10.2005 v Kongresovém centru.
 6. Česká endokrinologická společnost ČLS JEP uspořádá ve dnech 20.- 22.10.2005 XXVIII. endokrinologické dny v Olomouci.
 7. Projednány žádosti členek ČLS JEP, které jsou na mateřské dovolené o pozastavení placení členských příspěvků u některých seniorů.
  Předsednictvo nesouhlasí s plošným pozastavením úhrad. Případy se budou řešit individuálně.

Různé

  Bylo dohodnuto, že prof. Blahoš osloví a požádá o odborná stanoviska relevantní odborné společnosti ČLS JEP:
  • Českou radiologickou společnost ČLS JEP
  • Českou chirurgickou společnost ČLS JEP
  • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
  • Českou gynekolog.- porodnickou společnost ČLS JEP
  • Českou onkologickou společnost ČLS JEP.
  Po vyjádření OS, budou tato stanoviska zaslána pí. ministryni.
 1. Dr. Pohunková, bývalá předsedkyně etické komise MZ ČR, zaslala prof. Blahošovi "Informace o nemocničních kaplanech, vypracované MUDr. Marií Opatrnou a odkaz na stránky Evropské federace asociací katolických lékařů.
  Prof. Blahoš jí doporučil, aby se dr. Pohunková dohodla s MUDr. PhMgr. Paynem, předsedou Společnosti lékařské etiky.
 2. Připomínky k návrhu Zákona o zdravotní péči a připomínkové řízení k návrhu vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví ukazatelé hospodaření zdravotních pojišťoven.
  Připomínky nejpozději do 28.02.2005 na e-mailovou adresu: poj@mzcr.cz
 3. Ředitelka sekretariátu seznámila předsednictvo s tím, že finanční grant hl. m. Prahy na obnovu fasády nebyl schválen.
 4. Předsednictvo bylo seznámeno s dopisem náměstka ministryně zdravotnictví MUDr. Štambery se žádostí o předložení návrhů kandidátů na členy atestačních komisí, které jsou předmětem atestační zkoušky s tím, aby výbory OS poslaly návrhy přímo na MZ ČR.
  V rámci dodržení termínu byli osloveni předsedové jednotlivých odborných společností elektronicky
  Termín byl stanoven do 18.02.2005.
 5. Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s oficiální žádostí o záštitu a spoluorganizování dvoudenního kongresu v IV. - V. 2006 na téma Kongres Alzheimer 2006 ze strany společnosti CZECH-LIST z Francie, která má finance a propagaci Kongresu na starosti a která již získala písemný souhlas s udělením záštity nad akcí od Nadace VIZE ´97. Organizací byl pověřen dr. Jirák z Psychiatrické společnosti ČLS JEP.
  Předsednictvo souhlasí s udělením záštity za předpokladu souhlasu psychiatrické společnosti.
 6. Žádosti o udělení čestných medailí ČLS JEP zaslala:
  • OS alergologie a klin. imunologie pro: MUDr. Drahoslava Říčného, MUDr. Lidii Běhounkovou, MUDr. Josefa Rozkovce, MUDr. Ludmilu Pavelkovou
  • OS pro epidemiologii a mikrobiologii, OS pro lékařskou mikrobiologii a OS infekčního lékařství pro: doc. MUDr. Jarmilu Jelínkovou, CSc.
  • OS hygieny a komunitní medicíny pro: MUDr. Šárku Andělovou, CSc.
  • Dr. Antonín Sum pro: prof. Paula Pina - účastník Pražského povstání (Francie)
  • Dr. Králíková, CSc. pro: Sinéad Jonese, PHD., MPH (Anglie) - úzká spolupráce s ČLS JEP proti tabakismu.
  • OS pneumologická a ftizeologická pro: MUDr. Jána Dindoše, doc. MUDr. Pavla Fialu, CSc., MUDr. Antonína Kubíka, CSc., prim. MUDr. Jaroslava Poláka, DrSc., prof. MUDr. Petra Zatloukala, CSc.
  Po podrobném projednání zdůvodněných žádostí, předsednictvo souhlasí bez výhrad.
 7. MZ ČR náměstek ministryně: pozvánka na 1. pracovní jednání Rady MZ pro kvalitu ve zdravotnictví v r. 2005.
  Toto zasedání se koná v pondělí 28.02.2005 v 11,00 hod. na MZ ČR.
  Účast: prof. Blahoš.
  Předsednictvo vyjádřilo podiv nad vysokými finančními částkami na jednotlivé projekty.
 8. Předsednictvo se zabývalo podrobně problémy, týkajícími se akreditace a vzdělávání - zaměstnávání, vysoký počet oborů, role IPVZ, přechodné období ap., např. zaměstnávání a platby lékařů v době probíhajícího vzdělávání na akreditačních pracovištích.
  Po obsáhlé diskusi bylo přijato řešení, že prof. Škrha bude tyto problémy projednávat na MZ ČR (ředitelka odboru VVO PhDr. Kohoutová Ivanka).
 9. Prof. Seemanová: přednesla zprávu z jednání na MZ ČR z 02.02.2005 o reindexaci nositelů zdravotních výkonů, respektujících důsledky nových zákonů o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.
  Předsednictvo vzalo na vědomí s tím, že s ohledem na danou problematiku bude osloven MUDr. Vyskočil (Plzeň) a MUDr. Kulichová (FN Bulovka) s žádostí o pomoc při jednáních o reindexaci nositelů zdravotních výkonů.

Březen

Kontrola zápisu z 2. schůze předsednictva ČLS JEP

 1. Informace o 11. Kongresu ČLS JEP - projednán návrh programu, organizační zajištění, sponzoři, Sborník apod.
 2. Doc. Merglové (předsedkyni OS pro dětskou stomatologii) bylo zasláno negativní stanovisko předsednictva k rozšíření počtu oborů. Zároveň byla její žádost předána výboru stomatologické společnosti.
 3. O 1. pracovním jednání Rady MZ ČR pro kvalitu ve zdravotnictví informoval prof. Blahoš.
 4. Prof. Blahoš seznámil předsednictvo s vyjádřením oslovených odborných společností ČLS JEP. Toto vyjádření se týkalo mamografického screeningu a tyto společnosti souhlasí s tím, že stávající komise při MZ ČR pracovala dobře.
  Toto stanovisko zašle předseda ČLS JEP prof. Blahoš pí. ministryni Emmerové.

Projednání problematiky časopisů ČLS JEP

Ředitelka sekretariátu předložila předsednictvu vyúčtování časopisů ČLS JEP za rok 2004 a výhled na rok 2005 za předpokladu, že kromě výroby a distribuce zůstanou ostatní ceny nezměněny.
Rok 2004 skončil ztrátou celkem cca 301 tis. Kč, výhled na rok 2005 je optimistický, s plánovaným ziskem 5,620 tis. Kč.
Rokem 2004 skončily 4 časopisy, které přešly k jinému nakladateli.
Ředitelka informovala o tom, že tyto výsledky s komentářem byly zaslány předsedům odborných společností a v kopii zaslány vedoucím redaktorům.

Byla též projednána problematika prezidiálních časopisů.
Byli přizváni vedoucí redaktoři:

 • Doc. Bartůněk - Časopis lékařů českých
  v r. 2004 vykázal časopis ztrátu ve výši 546.502,- Kč, výhled na r. 2005 (za předpokladu, že kromě výroby a distribuce zůstanou ostatní položky stejné) z plánovanou ztrátou ve výši cca 30 tis. Kč.
  Byly diskutovány způsoby, jak zvýšit počet předplatitelů, jak změnit charakter časopisu tak, aby se stal atraktivní pro vyšší počet lékařů, a další.
  Diskutované podněty předsednictva projedná doc. Bartůněk na nejbližší chůzi redakční rady.
 • MUDr. Honzák - Praktický lékař
  v r. 2004 je vykázaný zisk 750 tis. Kč, výhled na r. 2005 činí cca 2,7 mil. Kč.
  S ohledem na množství časopisů se zdravotnickou tématikou, které jsou vydávány a dodávány lékařům zdarma, je třeba i u tohoto periodika přijmout některá opatření, aby dále neklesal počet předplatitelů
  (např. v r. 2003 - 3.129 předplatitelů, v r. 2004 2.820 předplatitelů).

Další návrhy:

 • snížení předplatného lékařům - důchodcům nad 65 let věku na cenu studentského předplatného,
 • zařazování přehledů, kazuistik apod.
 • pokusit se sjednat s ČLK zvýšení bonifikace apod.

Přednesené podněty budou projednány na nejbližší schůzi redakční rady.

Příprava shromáždění představitelů OS a SL s předsednictvem ČLS JEP

Byla projednána Pozvánka na shromáždění představitelů organizačních složek (odborných společností a spolků lékařů) České lékařské společnosti J. E. Purkyně na čtvrtek dne 21. dubna 2005 od 14,00 hod. v Lapidáriu Národního Muzea v areálu Výstaviště Holešovice.
Program setkání předsednictva ČLS JEP a zástupců OS a SL:

 1. Zpráva o činnosti ČLS JEP za r. 2003 - 2004 - prof. Blahoš
 2. Zpráva o činnosti OS a SL - prof. Homolka
 3. Zpráva RK ČLS JEP - doc. Marešová
 4. Zpráva o činnosti sekretariátu ČLS JEP v r. 2003 - 2004, zejména hospodaření - Ing. Vičarová
 5. Diskuse
 6. Závěr

Zprávy vědeckého sekretáře

Proběhly volby do nově konstituované Stomatologické společnosti. Předsedou se stal doc. Brázda, vědeckým sekretářem doc. Dřízhal, členy výboru jsou prof. Eber, doc. Podstata, dr. Houba a dr. Jirousek. Předsedou revizní komise je dr. Jebavý.

Uskutečnily se také volby do Sexuologické společnosti, předsedou byl zvolen doc. Zvěřina, místopředsedou prof. Raboch, vědeckým sekretářem prof. Weiss. 4 členy výboru jsou dr. Procházka, dr. Brichcín, dr. Hajnová, prof. Kratochvíl, dr. Uzel, dr. Vilč a dr. Zemanová. V zápise není uvedeno, zda byla zvolena i revizní komise - bude urgováno.

Dále byl zvolen výbor České fyziologické společnosti ve složení: doc. Mareš - předseda, prof. Pokorný - vědecký sekretář, doc. Červinková - místopředsedkyně, prof. Mejsnar - pokladník. Dalšími členy výboru jsou prof. Vízek, prof. Vyskočil, dr. Slavíková, dr. Honzíková. dr. Sumová. Předsedou revizní komise byl zvolen prof. Trojan.

Společnost pro myoskeletální medicínu v zaslaném zápise uvádí pouze jméno předsedkyně doc. MUDr. Vlasty Tošnerové, CSc. a vědeckého sekretáře prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. Bude urgováno.

Předsednictvo ČLS JEP zamítlo návrh MUDr. Payna na vytvoření Etické komise ČLS JEP.

XII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP se uskuteční v Kongresovém centru v Praze ve dnech 23.- 25.10.2005.

Různé

 1. Předsednictvo bylo seznámeno s dotacemi ze státního rozpočtu na rok 2005:
  1. Šíření a popularizace odborných poznatků v oblasti zdravotnictví prostřednic-tvím nakladatelské činnosti ČLS JEP jako základní předpoklad rozvoje lékařských věd - dotace 1,690 tis. Kč, maximálně 19% nákladů.
  2. Elektronická verze anglického vydání Časopisu lékařů českých - dotace 100 tis. Kč, max. 21% nákladů.
  3. Optimalizace metod a forem spolupráce s mezinárodními společnostmi lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví - dotace 700 tis. Kč, max. 27% nákladů.
  4. Posílení zdravotní gramotnosti v oblasti determinant zdravotního stavu obyvatelstva - dotace 50 tis. Kč, max. 22% nákladů.
 2. Společnost Schering-Plough Central East A6 žádá o bezplatnou dohodu s umístě-ním loga ČLS JEP na webové stránky této společnosti.
  Předsednictvo nesouhlasí.
 3. Žádost o převzetí záštity prof. Blahoše nad veletrhem Hospimedica Brno.
  Předsednictvo souhlasí.
 4. Čestná členství ČLS JEP a medaile:
  Akupunkturistická spol. žádá o čestné členství pro: doc. MUDr. Františka Páru, CSc., dr. Magdalenu Urbanovou.
  Předsednictvo nesouhlasí - chybí zdůvodnění se zdůrazněním zásluh pro ČLS JEP.
  Spolek lékařů v Trutnově pro: MUDr. Josefa Mračka, MUDr. Jana Stupku

  O udělení čestné medaile žádá OS:
  Pracovního lékařství pro: Prof. Jorma Rantanena, M.D., Ph.D. (Finsko)
  Hematologická společnost pro: doc. MUDr. Petra Cieslara, CSc.
  Akupunkturistická společnost pro: MUDr. Jaroslava Debefa, prim. MUDr. Ludmilu Kučerovou
 5. Redakce Časopisu lékařů českých, zastoupená doc. MUDr. Petrem Bartůňkem, CSc., se rozhodla vyhlásit Cenu Časopisu lékařů českých za nejlepší publikovanou práci v ČLČ za rok 2004. Cena byla předána MUDr. Onřeji Cinekovi, PhD. a kol. dne 22.03.2005 v Akademickém klubu 1. LF UK v Praze 2 (Faustův dům) v čele s prof. Blahošem, zástupci ČLK, MZ ČR, redakce ČLČ a spol. Janssen-Cilag, a.s., která cenu dotovala ve výši 50.000,- Kč.
 6. Prof. Škrha: MZ ČR schválilo 83 akreditačních komisí podle návrhu odborných společností.
  Nyní obdrží členové zvací dopisy.
  31.03.2005 jsou svoláni zástupci vedoucích kateder a subkateder IPVZ (aby byl nastartován proces činnosti akreditačních komisí).
 7. Prof. Blahoš: v úterý 29.03.2005 proběhne s IPVZ jednání za účasti mnoha odborníků (prof. Blahoš, doc. Cvachovec, prof. Palička, prof. Škrha) a dr. Maliny o problematice IPVZ.Zobrazit vše