Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Bydliště: Praha 2, Vinohradská 14

Stav: ženatý, 2 děti

Místo narození: Praha

Národnost: česká

St. příslušnost: ČR

Pracoviště: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha

Vzdělání:

 • 1972 - 80 ZDŠ Na Smetance, Praha 2
 • 1980 - 84 gymnázium Botičská, Praha 2
 • 1984 - 90 FVL UK
 • 2000-2003 Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha – MBA

Zaměstnání:

 • 1989 - 90 asistent FVL UK
 • 1990 - 91 ZVS
 • 1990 – 98 1. Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK - interní vědecký aspirant, odb. asistent, docent, zástupce přednosty ústavu pro výuku 
 • 1999 - přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, vedoucí referenční laboratoře MZ ČR pro klinickou biochemii
 • 2001- profesor
 • 2005 -2012 děkan 1. LF UK
 • 2012 - 2014 proděkan 1. LF UK
 • 2014- rektor UK Praha
 • Od 1991 - sekundární lékař, později lékař specialista – VFN Praha – hemodialyzační středisko, I. Interní klinika, Klinika nefrologie 
 • 2005 - 2014 zástupce LP náměstka VFN pro komplement
 • 2009-2012 MŠMT – poradce ministra
 • 2013 vedoucí katedry klinické biochemie IPVZ
 • od 2013 rektor Univerzity Karlovy

 

Specializace: klinická biochemie, vnitřní nemoci, nefrologie 
European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

Vědecké hodnosti:

 • 1993 - kandidát lékařských věd
 • 2000 – doktor lékařských věd
 • 2007 - Profesor Honoris Causa – Státní lékařské University J.Y.Horbachevského Ternopil 
 • 2008 - Visiting professor – Lékařská fakulta University of Zagreb 

Věd-pedagogické tituly:

 • 1996 - docent pro obor lékařské chemie a biochemie UK 
 • 2001 – profesor pro obor lékařská chemie a biochemie

Ceny:

 • 1997, 2004, 2006, 2010, 2011, 2014 - cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci 
 • 2008 – cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 v lékařských a farmaceutických vědách – Zima et al.

Laboratorní diagnostika:

 • 2008 – 2. cena České internistické společnosti ČLS JEP – monografie– Zima et al. Laboratorní diagnostika 
 • 2010 – Research Award – The 12th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry
 • 2010- Cena presidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání 
 • 2011 – ESBRA Peter Berner Award – Congress ESBRA Vienna 4.-7.9.2011
 • 2011 – Knight of Rizal a Knight Commander of Rizal – Manila
 • 2012 – čestné členství – Spolek českých lékařů v Praze - 6.6.2012
 • 2014 – stříbrná medaile UK
 • 2014 – 1. cena České internistické společnosti ČLS JEP – monografie– Zima et al. Laboratorní diagnostika 
 • 2014 – cena předsednictva ČLS JEP za rok 2013 – monografie Laboratorní diagnostika

Pedagogická činnost:

 • kontinuální výuka od roku 1989 praktických cvičení, seminářů a přednášek předmětů lékařská chemie, biochemie, molekulární biologie, patobiochemie, klinická biochemie, laboratorní technika, patobiochemie, stanovení analytů na 1. LF UK a dále na VŠCHT, ČVUT. 

Postgraduální výchova:

 • člen oborové rady programu biochemie a patobiochemie,
 • člen oborové rady programu biochemie a patobiochemie od 2002, člen oborové rady programu biochemie PřF UK od 2012,
 • člen oborové rady Specializace ve zdravotnictví – adiktologie– 1. LF UK 2012, 
 • člen oborové rady biomedicínské technologie – FBMI ČVUT – od 2007,
 • člen oborové rady studijního oboru Analytická chemie,program Chemie – FCHI VŠCHT od 2010  Školitel PhD studentů z nichž 5 úspěšně dokončilo a 6 studuje.

Publikace – stav k 31.12.2014

Monografie

 • Autor 66 kapitol v monografiích
 • 7 hlavní autor monografie

Originální práce

 • 256 z toho v časopisech s IF 171

Orginální práce

 • v zahr. sbornících (ISBN) - 24 prací z nichž 1. autor 4

Přehledové práce 

 • 127 z toho v časopisech s  IF 16

Citace dle SCI

 • 1904 (12-2014) 

H – index

 • 25

Přednášky: k 31.12.2014

 • v zahraničí 115
 • v ČR 
  • mezinárodní akce 52
  • domácí akce 338

Patenty a užitné vzory

 • užitný vzor (Úřad průmyslového vlastnictví) - č. zápisu 19442, 2009,
 • patent - Patentový spis CZ 302505 B6, zveřejněno 22.6.2011, Věstník č. 25/2011, str. 1-7

Vědecké rady a odborné komise:

 • Člen Učené společnosti ČR – od 2011
 • Člen České lékařské akademie – od 2005
 • Předseda vědecké rady GA ČR od 2010-2014, od 2014 místopředseda 
 • Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy 2003-2005, 2012-
 • Předseda vědecké rady VFN Praha – 2004-
 • Člen vědecké rady České lékařské komory 2006 - 
 • Člen Rady vědeckých společností ČR – 2006-2010
 • Člen Vědecké rady Univerzity Komenského Bratislava od 1. 10.2014
 • Člen Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace – od 2010
 • Člen Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR – od 2014
 • Člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické od 2014
 • Alliance for Biomedical Research in Europe - European Council for Health Research - member Core Working Group 2011-2012
 • Člen – Scientific panel for Health (SPH) – panel committee for Horizon 2020 SPH – od 2014

Odborné společnosti:

 • Čs. společnost pro biochemii a molekulární biologii 89- vědecký sekretář od 1997
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně  vědecký sekretář od 2011
 • Čs. společnost klinické biochemie 92- od 2006-2014 – předseda společnosti, od 2014 – člen výboru
 • EFLM - European Federation of Clinical Chemistry and Laborabory Medicine  člen Executive Board 2011-2015
 • IFCC – International Federation of Clinical Chemistry and Laborabory Medicine – Committee on Conferences and Congresses 2014-2016 full member 
 • ESBRA (European Society for Biomedical Research of Alcoholism) 1996 - Member of Board of Directors 1997-2009, President – 2013- 
 • ISOBM – International Society for Oncology and Biomarkers 2006, member of Board 2011-2014
 • FEBS - Federation of European Biochemistry Societies Vice-Chair Executive Committee 2010, Chair Executive Committee 2011 , člen Education Committee FEBS 2012-2015

Činnost v redakčních radách:

 • Editor-in-Chief - Folia Biologica – od 2006 
 • Člen Editorial Advisory Board – Alcohol Alcoholism – Oxford University Press od 2002
 • Člen Editorial Board – Kidney and Blood Pressure Research – Karger 2008-2014

Grantové projekty:

 • 2 JPD3/OPPA projekty – Molekulární medicína a biotechnologie, aplikované biotechnologie a vzdělávání
 • 2 projekty typu Transition facility pro MZ ČR 
 • řešitel a spoluřešitel 27 grantů IGA MZ ČR, spoluředitel 2 grantů GA ČR, spoluřešitel 8 grantů GA UK
 • projekt BBMRI_CZ vytvoření a provoz sítě bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum

Praha 15.3.2015