Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

ZVĚŘINA Eduard, prof., MUDr., DrSc., (plk.ve výsl.), neurochirurg, bývalý přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK Praha a Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Praha.

Maturita s vyznamenáním 1955 v Praze. Externě Fyziologický ústav ČSAV 1954-55. Studium medicíny na Voj.lék. akademii (VLA) a Voj. lék. výzk. a doškol.ústavu ( VLVDÚ ) v Hradci Králové 1955-61. Promoce na FVL UK Praha 1961. Během studia publikace a studentská vědecká činnost s neurovědní tématikou.

Postgraduální školení v ÚVN 1961-63, lékař voj. útvaru a chir. odd. ÚVN 1963-65. Vedoucí klinické neurofyziologické laboratoře na Neurochirurgické klinice FVL UK a ÚVN Praha 1965-81. Ve stejné době školení v chirurgii a neurochirurgii. Zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky FVL, l.LF UK a ÚVN Praha 1981-1994. Přednosta Neurochirurgické kliniky l.LF UK a vedoucí subkatedry neurochirurgie IPVZ Praha 1994-98. Odchod do voj.výslužby 1997. Nyní Klinika ORL a chir. hlavy a krku a IPVZ, FN Motol , Ortop. klin. IPVZ FN Na Bulovce, Neurochirurgické odd., klinika 3. LF UK, FN K. Vinohrady.

Atestace z chirurgie 1966, z neurochirurgie II. st. 1970, zákaz CSc 1972-81, ale přímo DrSc 1982, až po pádu komunistického režimu jako nestraník doc. 1995 a prof. 1999 na l. LF UK.

Zahraniční praxe l/2 roku na neurochirurgické klinice v Utrechtu 1968, po roce 1998 opakovaně jako visiting professor v Evropě, USA, Jižní Americe v Brazilii, na Blízkém Východě a v Austrálii.

Publikoval přes 170 odborných prací, 10 kap. a učebnic a monografií, přednesl doma a v zahraničí přes 370 přednášek. Práce se zabývají základním výzkumem nervových funkcí u člověka a zaváděním nových operačních metod v neurochirurgii. Práce s V. Škorpilem o rychlostech vedení nervů u člověka patří mezi priority. U nás je průkopníkem mikroneurochirurgické operační techniky vůbec, mikrovaskulárních dekompresivních operací při faciálním hemispasmu a neuralgii n.V. Zavedl u nás mikrochirurgický steh nervu bez napětí pomocí autotransplantátů. Je průkopníkem peroperačního monitorování funkcí a chirurgie lební baze u nás. Zahájil mikrochirurgické operování tu n. VIII a kavernomů mozkového kmene v ČR. S Klin. ORL a chir. hlavy a krku zahájil 1999 v ČR první implantace sluchových elektrod do mozkového kmene u neslyšících po NF 2.

Je členem 18 domácích a zahraničních odborných společností, většinou s neurovědní tématikou. Od r. 1992 je členem Nadace " Míša " Charta 77, zavádějící do ČR léčbu LGN, od r. 1990 je spoluzakladatelem a místopředsedou Společnosti pro neurovědy ČLS JEP, členem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. V r. 1992 byl spoluzakladatelem World Federation of Skull Base Societies a členem výboru European Skull Base Society. Je členem World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) a Evropské EANS. V r. 1999 byl spoluzakladatelem Central European Neurosurgical Society (CENS), jejímž je tajemníkem.

Členem Československé lék. spol. je od r. 1970. Z funkce tajemníka neurochirurgické spol. pro nestranictví musel odejít. Od r. 1990 byl postupně místopředsedou, členem předsednictva a zástupcem předsedy revizní komise a od r. 2003 je opět členem předsednictva ČLS JEP. Na návrh pediatrické společnosti obdržel Čestnou medaili 1994 a dále Čestné členství ČLS JEP 1997.

Reference v " Kdo je kdo v České republice", v " Marquis Who´s Who in the World ".