Aktuality

Cena Jana Evangelisty Purkyně 2023 pro prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc.

Cena Jana Evangelisty Purkyně 2023 pro prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc.

Letošní Cena Jana Evangelisty Purkyně bude z rozhodnutí předsednictva ČLS JEP udělena na návrh České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii panu

prof. MUDr. JANU ŠVIHOVCOVI, DrSc. (nar. 1937).

Slavnostní předání Ceny proběhne dne 14. června 2023 tradičně na zámku v Libochovicích.

Profesor Švihovec byl od roku 1962 zaměstnán na Farmakologickém ústavu FDL UK v Praze nejprve jako řádný aspirant, od roku 1964 jako odborný asistent, od roku 1981 jako docent a od roku 1991 jako profesor.  Od roku 1982 do roku 1989 byl zaměstnán ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv jako náměstek ředitele a vedoucí V. odboru komplexního hodnocení léčiv. Od 1. 11. 1988 je přednostou Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty UK v Praze.

Prof. Švihovec je čestným členem České lékařské společnosti JEP, České farmaceutické společnosti a České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, je nositelem řady dalších ocenění včetně čestné a zlaté pamětní medaile ČLS JEP. Ve strukturách ČLS JEP pracoval jako pokladník, předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv, předseda pro antibiotickou politiku a naposledy v revizní komisi.

Od roku 1978 je členem pracovní skupiny DRUG WHO a expertem WHO v oblasti Essential Drugs a Clinical Pharmacology, členem Etické komise pro hodnocení reklamy na léky,  členem mezinárodních společností International Society for Infectious Diseases and The International Society of Cardiology, EUROTOX, European Society of Clinical Pharmacology, International Union of Pharmacological Sciences.

Jeho výzkumné zaměření - základní výzkum: placentární transport, farmakologie hladkých svalů. Aplikovaný výzkum: klinická farmakologie, metodologie klinického hodnocení, farmakoekonomické studie, léková politika, systémy zdravotního pojištění, etické problémy hodnocení nových léčiv, lékové databáze a informace o léčivech.    

Publikoval přes 90 prací a editoval více než 20 knižních publikací.