Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:    

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Sokolská 490/31, 120 26 Praha 2
IČO: 004 44 359
(dále také jen „Správce“)

I. Úvodní ustanovení

1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) na základě uděleného souhlasu, v souladu s oprávněným zájmem, na základě vzájemného smluvního vztahu či z důvodů stanovených právními předpisy.

2. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další.

4. Správce provádí zpracování osobních údajů zejména v následujících oblastech: členská evidence, zpracování mezd, smluvní a účetní agenda, předplatné časopisů (nakladatelské tiskové oddělení), provoz webu a s ním spojených služeb na www.cls.cz a další.

5. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů. Předmět činnosti správce a předmětem zpracování osobních údajů nejsou zvláštní kategorie údajů, není-li uvedeno jinak.

II. Doba uchování údajů

1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

III. Práva subjektů údajů

1. Správce zaručuje subjektům údajů zejména následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i další v souladu s platnou legislativou:

IV. Cookies

1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Informace o užití cookies naleznete zde: https://www.cls.cz/prohlaseni-o-cookies

V. Závěrečná ustanovení

1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá zpracovatele, a to vč. zpracovatelů pro zajištění technického chodu svých služeb. Správce zajistil, že uvedení zpracovatelé garantují ochranu osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jako garantuje sám těmito zásadami a povinnostmi dle právních předpisů. Správce výslovně uvádí, že správu webu www.cls.cz a digitalizaci a zpřístupnění digitalizovaných periodik vydávaných ČLS, zajišťuje společnost MeDitorial, s.r.o., sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO 271 99 151, která je v postavení zpracovatele osobních údajů.

2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie.

3. Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit na email cle@cls.cz, případně na kontaktní údaje správce uvedené na webu www.cls.cz.

4. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 20. 12. 2021.