Aktuality

Mezikrajský seminář epidemiologů 2015

Mezikrajský seminář epidemiologů 2015

Eva Beranová

Ve dnech 20. až 22. května 2015 se v hotelu AURUM v Černém Dole v Krkonoších konal Mezikrajský seminář epidemiologů 2015. Tuto akci pořádala SEM ČLS JEP, organizátorem byl letos protiepidemický odbor KHS Královéhradeckého kraje.

Odborný i společenský program byl tradičně rozdělen do 3 dnů. Semináře se zúčastnilo celkem 131 osob z různých institucí z celé ČR: především to byli epidemiologové z 11 KHS, dále zástupci KIN FN HK, IPVZ, SZÚ, ZÚ, dvou LF UK, Univerzity obrany HK, Vojenského zdravotního ústavu, střediska očkování a cestovního lékařství, mikrobiologických laboratoří i farmaceutických firem. Během semináře bylo v 7 blocích odpředneseno celkem 58 odborných přednášek a posterová sekce byla prezentována celkem 6 postery. Všichni účastníci obdrželi od ČLS JEP v rámci celoživotního vzdělávání také potvrzení o absolvování této odborné vzdělávací akce s příslušným počtem kreditů dle aktivní či pasivní účasti.

I přesto, že nám počasí nejdříve vůbec nepřálo, a to zvláště první den, který celý propršel, nenechali jsme se odradit, a přednášky i následující diskuse vždy probíhaly v přátelském a kolegiálním duchu.

Všichni zúčastnění měli také první dva dny, vždy po skončení odborného programu, možnost strávit společně příjemné večery s kulturním, degustačním i tanečním vyžitím. Druhý den konání semináře se v odpoledním čase také podařilo uskutečnit pro zájemce výlet na Sněžku (pěší túra i nová 4-sedačková kabinková lanovka). Počasí se v tu dobu již umoudřilo, a měli jsme tak zajímavou možnost komunikovat spolu i ve výšce 1603 metrů n. m.

Motto semináře od Johna Lennona znělo: „Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“

Průběh odborné části semináře (vybrané informace):

V úvodu prvního dne konání této odborné akce přivítal všechny přítomné ředitel KHS Královéhradeckého kraje MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., ředitel hotelu AURUM Černý Důl pan Ivan Knödl a MUDr. Eva Beranová, vedoucí protiepidemického odboru KHS Královéhradeckého kraje, která také celý seminář organizačně doprovázela.

Vlastní odborný program byl zahájen I. blokem přednášek:

Tento blok se tématicky zabýval především vysoce nebezpečnými nákazami a zkušenostmi epidemiologů z HS hl.m. Praha, z KHS Padubického, Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje z přípravy na jejich řešení včetně dokumentovaných nácviků zvládání konkrétních situací s touto problematikou spojených. Ve výčtu všech těchto přednášek lze za velmi významnou považovat i prezentaci doc. MUDr. Dany Göpfertové, CSc. o nových virech a jejich rezervoárech, v jejímž úvodu bylo řečeno, jak se citát Williama H. Stewarta z r. 1967 : „Je načase zavřít učebnice infekčního lékařství, protože válka proti nákazám právě skončila!“ zdá být z dnešního pohledu problematické současnosti spojené s množstvím nejen nově se objevujících infekcí včetně reálné možnosti jejich zneužití bioterorismem zavádějící a v podstatě nevizionářský. Velmi zajímavá byla také přednáška MUDr. Jany Prattingerové týkající se Eboly jako nové zdravotní výzvy nebo bezpečnostního rizika. Byly zde sděleny základní informace o této zákeřné nemoci, o novém přístupu WHO včetně postebolového syndromu. MUDr. Barbora Macková nám následně sdělila svou prezentaci o tom, jak transportovat infekční a potencionálně infekční látky s cílem zajistit maximální bezpečnost přepravy pro všechny zúčastněné subjekty, okolí a omezit na minimum riziko expozice potenciálnímu infekčnímu agens.

II. blok přednášek:

V úvodu tohoto tématicky různorodějšího bloku nám MUDr. Daniela Fránová v dobovém obleku přednesla své působivé sdělení o tom, jak hygienická opatření ovlivnila zdraví našich předků v době 1. světové války. Následující prezentace o tom, zda je poliomyelitida rizikem pro Evropu, přednesená MUDr. Jitkou Částkovou, CSc., nás na vysoké odborné úrovni informovala nejen o aktuálních opatřeních v zemích EU/EEA, o výhledu IPV, OPV, ale i např. o deklaraci WHO k mimořádné události mezinárodního dopadu pro veřejné zdraví z května r. 2015, o WHO stratifikaci států dle rizika šíření WPV v letošním roce i o aktuálních polio – rizikových zemích v Evropě včetně uplatňování surveillance v ČR. Další 2 přednášky se týkaly pertusse: MUDr. Kateřina Fabiánová nám ve spolupráci s MUDr. Čestmírem Benešem připravila velmi zajímavé sdělení o novinkách a aktuální epidemiologické situaci včetně současné strategie k ochraně novorozenců a nejmenších dětí, MUDr. Eva Poláčková pak na toto téma krátce přednesla svým osobitým způsobem aktuální kazuistiku. V další poučné prezentaci se svým sdělením představila MUDr. Jana Daňková, která popisovala konkrétní řešení onemocnění TBC u agenturního zaměstnance masokombinátu z r. 2014. Za velmi zajímavou se z vybraných přednášek dá jistě považovat také problematika zajištění zdravotní péče migrantů, kterou nám odpřednesl MUDr. Vladimír Polanecký. Ve svém sdělení se v této souvislosti podrobně zabýval zejména odhadem a řízením rizika se závěrečným konstatováním, že nad těmito a dalšími otázkami se musí zamyslet a řešit je včas politici, a to zejména v současné situaci v předvečer stěhování národů.

V průběhu semináře jsme také všichni společně uctili tichou vzpomínkou památku MUDr. Gustava Waltera, významnou osobnost naší epidemiologie.

III. blok přednášek:

Tento blok byl zaměřen zvláště na invazivní meningokoková onemocnění. Úvod patřil paní Andree Brzobohaté, která nám sdělila svou osobní zkušenost s meningokokovou meningitidou, kterou onemocněla před 5 lety právě na dovolené v Černém Dole. Příběh paní Andrey nás všechny velmi oslovil a rozloučili jsme se s ní s přáním, aby se její život ubíral již mnohem příznivější cestou…Asi před rokem právě ona také založila pacientskou skupinu, která se bude věnovat edukaci široké veřejnosti a zvětšovat povědomí o této zákeřné nemoci, která je často i smrtelná. Další přednášky se nesly v duchu problematiky tohoto závažného onemocnění: MUDr. Ladislava Matějíčková se například zamyslela ve svém sdělení mimo jiné i nad tím, zda se změnil v této souvislosti přístup veřejnosti k očkování, MUDr. Josef Trmal, Ph.D. doplnil toto téma úvahou nad tím, jak významně ovlivňuje infekce psychika a Bc. Lea Váňová se zabývala ve své přednášce informacemi o několika úmrtích na toto závažné invazivní infekční onemocnění v Praze v r. 2014.

Na tuto skupinu prezentací poté navazovalo satelitní sympózium společnosti GSK.

Druhý den semináře začínal IV. blokem přednášek, který byl zaměřen především na očkování. Velmi zajímavé sdělení, týkající se změn v očkovacím kalendáři 2015/2016, odpřednesl prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Následující podnětné přednášky jeho kolegů z Univerzity obrany v Hradci Králové se týkaly séroprevalence protilátek proti spalničkám u dospělých a proti příušnicím v ČR. Další poutavá prezentace MUDr. Evy Jílkové a MUDr. Daniely Fránové byla zaměřena zejména na zhodnocení a výsledky sérologických přehledů z r. 2013, jejichž realizátory byly z pověření MZ ČR dva ZÚ (Ústí nad Labem a Ostrava). MUDr. Jana Vlčková nám pak ve svém sdělení připomněla významnou úlohu vakcinace a věnovala se také především stále aktuální problematice odmítání očkování. Následující přednáška MUDr. Pavla Slezáka se týkala zkušeností a postupů při očkování do zahraničí na poslední chvíli. I z důvodu právě nastupujícího letního období dovolených byly tyto informace pro každého z nás zajímavé jak profesně, tak i osobně.

V. blok přednášek byl zaměřen na virové hepatitidy. Aktuální epidemiologická situace týkající se onemocnění akutní VHA v Královéhradeckém kraji včetně zkušeností se zvládáním epidemického výskytu v loňském roce byla prezentována a vyhodnocena jak z hlediska epidemiologického, tak i z pohledu infektologa. Velmi zajímavé a poučné sdělení o epidemii VHA v Libereckém kraji odpřednesla také MUDr. Jana Prattingerová, která se svými kolegy tuto situaci řešila v loňském roce. I další prezentace v tomto bloku se zabývaly zejména zkušenostmi epidemiologů s řešením výskytu tohoto typu hepatitid. Přednáška MUDr. Josefa Trmala, Ph.D. byla zase zaměřena na problematiku VHE včetně osobních poznatků z vlastní zkušenosti s touto infekcí. Celý blok byl zakončen několika podnětnými přednáškami s HIV/AIDS problematikou, z nichž velmi zajímavá byla i přednáška prof. MUDr. Petra Pazdiory, CSc., která se týkala změn v epidemiologii a prevenci HIV/AIDS v ČR. Na závěr bylo konstatováno, že zhoršující se epidemiologická situace v této problematice bohužel nemá odpovídající pozornost, kterou by si jistě zasloužila. Další prodlevy v řešení tohoto onemocnění pak mohou vést pouze k opětovnému zhoršení celé situace včetně nárůstu finančních nákladů s tím spojených. Přednášející závěrem zdůraznil nutnost přihlásit se ke strategii 90-90-90 a potřebu pozitivně ovlivnit tuto neutěšenou epidemiologickou situaci.

Třetí den odborného programu otevřel VI. blok přednášek. Úvodní sdělení týkající se chřipky u dětí včetně očkování přednesl MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., který konstatoval, že epidemiologie chřipky u dětí je do jisté míry specifická, s nejvyšší závažností nemoci právě u těch nejmladších. Upozornil i na tu skutečnost, že vliv očkování dětí na hospitalizaci a úmrtí dospělých (především seniorů) je významný. Přesto by však úvahy o očkování proti chřipce u dětí neměly zastínit nedostatečnou proočkovanost seniorů a rizikových skupin obecně, včetně zdravotníků. Nad zkušenostmi s řešením epidemie chřipky u neočkovaných klientů domova pro seniory i úvahou nad vakcinací proti chřipce se v následujících sděleních zamysleli s nadhledem i s humorem kolegové z Libereckého kraje. Poté následovaly dvě zajímavé přednášky o legionelózách – z úst MUDr. Marty Pavlové zazněla konkrétní kazuistika z Orlickoústecka, další poutavá prezentace byla zaměřena na environmentální šetření legionelóz včetně významné spolupráce ostravských kolegů s hygienou komunální. V závěru tohoto bloku velmi zajímavě pohovořil MUDr. František Ulman na téma HFMD. Tato přednáška byla doplněna konkrétní fotodokumentací a měla za cíl upozornit na zvýšený výskyt onemocnění „Ruka, noha, ústa“, který byl v ČR v roce 2014 pravděpodobně nejvyšší za posledních 30 let.

VII. bloku přednášek pak se svými poutavými sděleními dominovali opět kolegové epidemiologové z Libereckého kraje. MUDr. Hana Knížová nás seznámila s problematikou alimentárního přenosu klíšťové encefalitidy kozím mlékem, MVDr. Ondřej Beránek přednesl pozoruhodnou přednášku o alimentárním onemocnění z pohledu epizootologie, Toto trio uzavřela RNDr. Dušana Kafková dalšími zajímavými zkušenostmi s ektoparazity a jinými významnými členovci. Velmi pěkně vyzněla i následující kazuistika Bc. Šárky Emichelové týkající se klonorchiázy – tato nákaza motolicí čínskou u nás sice není příliš obvyklé onemocnění, nicméně je to jedna z nejčastějších příčin parazitární infekce po celém světě. Na toto sdělení navázal MUDr. Petr Kopřivík zajímavou úvahou o dioktofymóze. Celý blok uzavírala za epidemiology kolegyně MUDr. Eva Ševčíková svou poučnou prezentací týkající se řešení epidemie spalniček mezi klienty domova sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Závěr:

O tento typ odborné akce zaznamenáváme s ostatními kolegy epidemiology každoročně velký zájem. Jsme moc rádi, že se letitou tradici pořádání těchto mezikrajských seminářů zatím podařilo udržet, a to i v současné složité době a nelehké personální situaci. Každým rokem se tak střídavě setkáváme v 5 krajích – organizátorem bývá vždy KHS Královéhradeckého, Ústeckého, Pardubického, Libereckého kraje a nebo HS hl. m. Praha. Lze konstatovat, že v poslední době výrazně narůstá zájem o účast na těchto akcích i ze strany ostatních KHS a jiných institucí.

Zejména na základě řady pozitivních ohlasů po ukončení této letošní odborné i společenské akce si tedy závěrem dovolujeme sdělit, že jsme moc rádi, že se nám úvodní motto semináře snad skutečně podařilo naplnit a dostát.

Chtěla bych touto cestou ještě jednou znovu poděkovat všem, kteří se se mnou na přípravě a organizaci Mezikrajského semináře epidemiologů 2015 zvláště v posledním období podíleli – především tedy svým kolegům z protiepidemického odboru KHS Královéhradeckého kraje, ale i těm, kteří nás ve volném večerním čase kulturně obohacovali. Zvláštní díky patří i ČLS JEP, která tuto akci odborně zaštítila, všem pozvaným partnerským firmám, všem přednášejícím a zejména také řediteli hotelu AURUM, v kterém se tato akce pořádala. I on přispěl svou velkorysou vstřícností k zdárnému průběhu celého semináře.

Předávám tedy pomyslnou „organizační štafetu“ do Ústeckého kraje a těším se na další mezikrajské setkání epidemiologů KHS v roce 2016!

Eva Beranová

protiepidemický odbor

KHS Královéhradeckého kraje

eva.beranova@khshk.cz

Program akce naleznete ke stažení zde [PDF].

Podobné články