Aktuality

Pracovní skupina pro PERSONALISOVANOU MEDICÍNU

Pracovní skupina pro PERSONALISOVANOU MEDICÍNU
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně zřídilo Pracovní skupinu pro PERSONALISOVANOU MEDICÍNU. Reaguje tak na aktivitu některých členů ČLS JEP a především na stoupající odborný zájem a narůstající množství odborných poznatků v této oblasti.

Personalisovaná medicína, oblast s velmi širokým dopadem do mnoha oblastí lékařských věd (i praktických aplikací) je v současnosti soustředěna především na hledání vazeb mezi genotypovým základem a fenotypovým projevem jedince a vyjádřením rizika vzniku choroby, její progrese i prognosy, ale především individuální reakcí na léčbu (včetně posouzení vhodného typu léčby a jejího dávkování). Základním principem personalisované medicíny je přísně individualisovaný přístup k pacientovi, beroucí v úvahu jeho genetickou výbavu, vliv zevního prostředí a způsobu života. Nepochybně tedy zasahuje a zasáhne do všech klinických oblastí medicíny a prolne mnoha odbornostmi.

Předsednictvo ČLS JEP proto rozhodlo o ustavení Pracovní skupiny při předsednictvu ČLS JEP. Tato pracovní skupina připraví pole pro spolupráci všech zainteresovaných odborníků a odborností, zásady spolupráce a eventuálního vzniku samostatné odborné společnosti ČLS JEP v budoucnu. Předpokládáme úzkou spolupráci nejen s Odbornými společnostmi a Spolky lékařů ČLS JEP, ale i s dalšími zainteresovanými skupinami.

Prosíme tímto o informování členů Vaší organizační složky a o to, aby se případní zájemci o činnost Pracovní skupiny hlásili sekretariátu ČLS JEP. Pracovní skupina je bude kontaktovat a zasílat jim podrobné informace o činnosti a dalším vývoji.

S díky za spolupráci,

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., v.r. místopředseda ČLS JEP