Aktuality

Zemřel prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., čestný předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP

S hlubokou lítostí oznamujeme, že včera dne 22. 10. 2019 zemřel po dlouhé nemoci prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., jeden z nejvýznamnějších lékařů nejen 1. lékařské fakulty UK v Praze, ale i celé české medicíny.

Prof. Marek se narodil 23. 1. 1936 v Praze. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, promoval zde v roce 1960. Působil v Klatovech a ve Fakultní nemocnici Plzeň, ale nejvíce byl spjat se 3. interní klinikou dnešní Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kam nastoupil za vedení prof. Charváta jako mladý asistent v roce 1965. V roce 1975 obhájil kandidátskou práci na téma „Některé klinické a laboratorní projevy akromegalie“, o čtyři roky později se habilitoval s tématem „Prolaktin“ a v roce 1984 obhájil doktorskou disertační práci na téma „Růstový hormon, somatomediny a prolaktin v klinice“. Svojí mimořádnou pílí a neuvěřitelným entuziasmem se postupně stal nejvýznamnějším českým klinickým endokrinologem. Profesorem však byl jmenován až v roce 1990, po změně režimu, pro který se nikdy aktivně neangažoval. V uvedeném roce se také stal třetím přednostou 3. interní kliniky 1. LF UK a tuto funkci zastával do roku 2001.

Encyklopedické znalosti nejen endokrinologie a obrovská klinická zkušenost byly jednou obdivuhodnou stránkou osobnosti profesora Marka. Tou dominantní byla mimořádná laskavost a především obětavost, se kterou se vždy věnoval svým pacientům, ale i spolupracovníkům a podřízeným, kdykoli měli nějaký problém, se kterým jim mohl pomoci. Přestože svým pacientům věnoval vždy mimořádně mnoho času, v průběhu uplynulých desítek let zastával také přes 20 významných funkcí, včetně viceprezidenta České lékařské komory, předsedy vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, předsedy oborové rady IGA MZ ČR a mnoho dalších. Dvanáct let (2002–2014) byl předsedou České endokrinologické společnosti ČLS JEP a plným právem je nyní jejím předsedou čestným. Je i čestným členem Evropské endokrinologické společnosti. Publikoval přes 400 prací, mj. opakovaně mezinárodní doporučení pro léčbu akromegalie. Jeho nejznámějším dílem je „Farmakoterapie vnitřních nemocí“, vydaná již ve 4. vydáních, jedna z vůbec nejprodávanějších medicínských učebnic.

Profesor Josef Marek učil a naučil klinickou medicínu celé generace studentů i mladých lékařů. V roce 1997 byl pasován na Rytíře českého lékařského stavu, byl nositelem řady poct České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, včetně jedné z nejvyšších - zlaté pamětní medaile.

Čest jeho památce.