Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek (2. schůze předsednictva 8. 2. 2012)

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. (předseda); MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. (místopředseda); MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. (místopředseda); MUDr. Jan Cienciala (vědecký sekretář); MUDr. Pavel Kacerovský (pokladník). Členové výboru: Doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.; MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.; prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.; Doc. MUDr. Jan Kočiš, Ph.D. Revizní komise pracuje ve složení: Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (předseda RK); členové: Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.; MUDr. Jaroslav Šrám.

 

Společnost nemocí z povolání ČLS JEP pořádá seminář pro praktické lékaře (18. 2. 2012, Lékařský dům Praha).

 

Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS pořádá IV. Liberecký pediatrický den (11. 2. 2012, Kongresové centrum Babylon, Liberec).

 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP a Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají Mezioborový seminář Třeboň (9. - 11. ledna 2012, Třeboň) dále Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP pořádají seminář na téma Herpetické viry (7. 2. 2012).

 

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLSJEP pořádá odbornou vzdělávací akci Aktuality v lékařské mykologii (7. 2. 2012, LD Praha).

 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá akci „Elnec – vzdělávací konsorcium zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života“ (17. -20 1. 2012).

 

Česká internistická společnost ČLS JEP pořádá VII. konferenci ambulantních internistů Olomouc (29. - 30. 3. 2012, Olomouc); XXXI. dny mladých internistů – Martin (24. - 25. 5. 2012) a XIX. Kongres ČIS Brno (24. - 27. 10. 2012, Brno). Více na www.interna-cz.eu

ČIS ČLS JEP pořádá Congress do the European (2. - 5. 2013, Prague).

 

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP pořádá výroční X. celostátní konferenci Sekundární osteoporóza (13. - 15. 4. 2012, Parkhotel Plzeň). Více na www.hillaryconsulting.comú/Osteo2012.

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká iniciativa pro astma, Centrum alergologie a klinické imunologie a Nemocnice Na Homolce pořádají odborné sympozium Aerobiologie (9. 2. 2012, kongresový sál Nemocnice a Homolce, Praha).

Dále Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá seminář na téma Imunolog v nadějných rozcestích a slepých uličkách (13. - 14. 4. 2012, hotel Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou). Více na  www.alergologiesumperk.cz

Dále  ČSAKI ve spolupráci s firmou Alcon pořádá kurz Diferenciální diagnostika očních alergií a červeného oka (23. 2. 2012, Clarion Congress Hotel).

 

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Sekce onkologie České asociace sester, Hemato-onkologická klinika LF UP a HAIMAOM a Nadace na podporu transplantace kostní dřeně pořádají XXVI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí (24. - 26. 6. 2012, NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc).

 

Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Kolín, a.s. pořádají Konferenci fyziků v nukleární medicíně (18. - 20. 4. 2012, hotel Theresia Kolín). Dále pořádá Celostátní konferenci XVIII. pracovní den technologicko-ošetřovatelské sekce ČSNM ČLS JEP a ČAS (13. 4. 2012, LD Praha) a Víkendový kurz nukleární medicíny pro nelékařské zdravotnické pracovníky – pro začínající v oboru (16. -. 17. 3. 2012, Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc).

Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP a UK v Praze 2 – 2. LF pořádají 2. kurz dětské flexibilní bronchoskopie (19. -21.  3. 2012, UK v Praze FN v Motole 5). Dále ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol pořádá 11. konferenci dětské pneumologie (14. 4. 2012, Hotel DAP, Praha).

 

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá seminář na téma Imunolog v nadějných rozcestích a slepých uličkách (13. - 14. 4. 2012, hotel Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou). Více na  www.alergologiesumperk.cz

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP pořádá ve spolupráci s firmou Alcon kurz Diferenciální diagnostika očních alergií a červeného oka (23. 2. 2012, Clarion Congress Hotel, Praha).

 

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Subkatedrou endokrinologie a 2. interní klinikou LF UK v Hradci Králové pořádají V. Hradecký postgraduální kurz v endokrinologii (17. - 19. 5. 2012, LF UK Hradec Králové). Informace na www.endokrinologie.cz a www.gsymposion.cz

 

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Oční klinikou FN UK v Hradci Králové pořádají Futurum Ophthalmologicum 2012 (13. - 14. 4. 2012, Lázně Bělohrad).

 

Liga proti rakovině ve spolupráci s Českou lékařkou společností ČLS JEP a společností všeobecného lékařství ČLS JEP pořádá Sympozium ke Světovému dni proti rakovině (2. 2. 2012, Lékařský dům Praha 2).

 

Česká psychiatrická společnost ČLS JEP pořádá vědeckou schůzi psychiatrické společnosti ČLSJEP (1. 2. 2012, posluchárna Psychiatrické kliniky Praha 2).

 

Česká diabetologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností pořádají 48. Diabetologické dny (19. - 21. 4. 2012, Luhačovice). Více na www.gsymposion/diadny.cz

 

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP pořádá seminář 335. pracovní schůze SNN ČLS JEP na téma Mozek a duše: hledání souvislostí mezi neurobiologií a psychoterapií u závislostí (7. 3. 2012, Apolinářská 4a Aula, Praha 2).

 

Společnost revizního lékařství ČLS JEP pořádá akce na téma: Aktuální legislativní změny v českém zdravotnictví a zdravotním pojištění (19. 4. 2012, Lékařský dům Praha); Dopady změn českého zdravotnictví na revizní lékařství a revizní činnost (4. 10. 2012, Lékařský dům Praha);  dále pořádá ve spolupráci se Společností revizního lékařství SLS VII. konferenci revizního lékařství ČLS JEP a XII. společnou česko-slovenskou konferenci revizního lékařství na téma Psychiatrie, Varia (7. -. 9. 11 2012, Lázně Hodonín).

 

Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností ortopedicko-protetickiou ČLS JEP a Ambulantním centrem pro vady pohybového aparátu, s. r. o. pořádá symposium 17. Kubátův podologický den: Pokroky v diagnostice a léčení poruch pohybového aparátu (2. - 3. 3. 2012, Lékařský dům Praha).

 

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem pořádají konzultační dny Asbest a minimalizace rizik (15. 3. 2012, SZÚ); Informační systémy v pracovním lékařství (19. 4. 2012, SZÚ);  Benův den fyziologie práce (13. 6. 2012); Teisingerův den průmyslové  toxikologie (7. 6. 2012);Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti (20. 9. 2012); Den průmyslové neurologie (10. 10. 2012); Chemická bezpečnost na pracovišti (15. 11. 2012); Podpora zdraví na pracovišti (13. 12. 2012).

 

Česká urologická společnost ČLS JEP pořádá 58. výroční  konferenci (31.10. – 2.11. 2012, Ostrava, Hala Vítkovice).

 

Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii TN pod záštitou Česká liga proti epilepsii ČLS JEP pořádá VI. Interaktivní kurz EEG a epidemiologie (23. 3. 2012, Kongresové centrum Floret, Průhonice u Prahy)

 

Spolek lékařů ČLS JEP v Plzni ve spolupráci s Okresním sdružením ČLS Plzeň-město pořádají Večery SL (11.1. Večer Onkologického a radioterapeutického oddělení; 18.1. Večer tělovýchovného lékařství; 25.1. Večer Neonatologického oddělení; 1.2. Večer Ústavu hygieny a preventivní medicíny; 8.2. Večer Transfuzního oddělení; 22.2. Večer soudního lékařství; 29.2. Večer Oddělní klinické farmakologie, přednáškový sál LF UK Šafránkova pavilonu, Plzeň).  Dále se budou konat Postgraduální lékařské dny Plzeň 2012 /14. -. 16. 2. 2012, LF UK Šafránkův pavilon, Plzeň).

 

Spolek lékařů ČLS JEP v Opavě pořádá odborný seminář na téma “Jsou vzácné nádory GIT opravdu vzácné?“ (15. 2. 2012, zasedací místnost SN Opava).

 

Spolek lékařů ČLS JEP v Trutnově a Gynekologicko-porodnické oddělení ON Trutnov, a.s. pořádají přednáškový večer Reprodukční medicína  - samostatný klinický obor (24. 1. 2012, Oblastní nemocnice Trutnov).

 

Spolek lékařů Strakonice a Nemocnice Strakonice, a. s. pořádá přednáškové odpoledne Umění stárnout v21. století (23. 2. 2012, Rytířský sál Strakonického hradu).

 

Spolek lékařů ČLS JEP Zlín-Uherské Hradiště-Kroměříž-Vsetín pořádá pracovní schůze SL (16. 2. 2012 Zlín; 15. 3. 2012, Zlín; 19. 4. 2012, Vsetín (event. 26. 4. 2012); 17. 5. 2012, Mezioblastní seminář Trenčín; 21. 6. 2012, Zlín).

 

Sekce laborantů a sester Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP, Sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP, Česká asociace sester, Panochova nemocnice a Turnov pořádají XXIII. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester „Harrachohorky 2012“ (22. 4. - 24. 4. 2012, hotel Sklář, Harrachov). Více na www.nemtur.cz/harrachov