Aktuality

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (6. schůze předsednictva 24.6.2009)

Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (6. schůze předsednictva 24.6.2009)

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
bude pořádat Pražské gerontologické dny (20-.22.5.2009, Ingarden, Praha 10).


Česká hematologická společnost ČLS JEP
, Centrum Hodgikova lymfou FNKV a 3. LF UK ve spolupráci s German Hodgkin Study Group pořádají 3. mezinárodní sympózium na téma Hodgkinův lymfom ( 17.-18.9.2009, konferenční sál v budově Ústav molekulární genetiky, Praha 4, další informace na www.img.cas.cz).


Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
informuje o konání přednášky prof. Francoise Clergetové: Přehled strategií analýzy uplatnění genetických faktorů u komplexních chorob (21.5.2009, ÚHKT Praha).


Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se Společností hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP
pořádá konferenci: „Křižovatky podpory zdraví 2009“ - Prezentace aktivit v oblasti podpory zdraví v ČR (18.-19.6.2009, Poděbrady).


Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
pořádá IX. Celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP (20.-22.9.2009, Praha).


Neurochirurgická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s ERILENS, s.r.o. a Neurochirurgickou klinikou UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pořádá multioborový seminář: Možnosti využití aloplastických materiálů v chirurgii hlavy (5.6.2009, Výukové centrum Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem).


Sekce radiofarmacie České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
pořádá XXXI. pracovní dny sekce radiofarmacie ČSNM ČLS JEP (3.-5.6.2009, Hradec Králové).


Česká onkologická společnost ČLS JEP
schválila záštitu nad akcemi: I. Celostátní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2009 (19. - 20.03.2009, Holiday Inn Brno); IV. Den hospicové paliativní péče: Kdy může být medicína v péči o terminálně nemocného vítezná? (14.04.2009, Městské divadlo v Prachaticích); 3. CELL meeting. Projekt oportunní infekce u imunokompromitovaných nemocných (06.03.2009, Univerzitní kampus Brno); V. Dny diagnostické, prediktivní a experimentání onkologie a II. Sympózium o cílené biologické léčbě (25.- 27.11.2009, Regionální centrum Olomouc). Informovala o Tiskové zprávé České onkologické společnosti k výsledkům auditů Komplexních onkologických center a vyhodnocování nákladné léčby (13.2.2009).


ORL ČLS JEP
informuje o semináři pardubického regionu na téma: Choroby hlavy a krku u dětí (29.-30.5.2009, Jablonné nad Orlicí). Česká pediatrická společnost ČLS JEP informuje o připravovaných akcích: Europaediatrics 2009 (3.-6.7.2009, Moskva, další informace na www.europaediatrics2009.org ); 4. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví (17.9.2009, Univerzita Pardubice); XV. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí (25.-27.9.2009, Luhačovice); Beskydské pediatrické dny (16.-17.10.2009, rekreační centrum Sepetná, Ostravice, další informace na www.beped.cz ) ; informuje o proběhlých akcích: XIX. Getlíkův pediatrický den (19.3.2009, Bratislava, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda).


V Psychiatrické společnosti ČLS JEP
proběhly volby, nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Raboch Jiří DrSc.( předseda), prof. MUDr. Höschl Cyril DrSc. F.R.C. Psych (místopředseda), Doc. MUDr. Přikryl Radovan Ph.D. (vědecký sekretář), prim. MUDr. Rektor Juraj (pokladník a místopředseda), členové výboru: prof. MUDr. Češková Eva CSc., prof. MUDr. Papežová Hana CSc., MUDr. Bašný Zdeněk, prof. MUDr. Drtílková Ivana CSc., Doc. MUDr. Praško Ján Pavlov CSc., MUDr. Doubek Pavel, MUDr. Vevera Jan Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Žižka Vladislav (předseda RK), členové: prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav DrSc. a MUDr. Anders Martin Ph.D.


Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, Psychiatrická spoločnosť ČLS JEP, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Psychiatrická spoločnosť SLS,a Psychoterapeutická sekcia SLS
pořádají XXVII. Česko – slovenskou psychoterapeutickou konferenci (14. – 17. 10. 2009, Trenčianské Teplice)


Česká neontologická společnost ČLS JEP
doplnila 3 člena RK. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Borek Ivo (předseda RK), členové: MUDr. Podešvová Hana a MUDr. Hanzl Milan.


Česká flebologická společnost ČLS JEP
pořádá XXXIV. Flebologické dny s mezinárodní účastí: Novinky v diagnostice a léčbě žilních onemocnění (2.-3.10.2009, Hradec Králové) další informace na www.phlebology.cz


Česká lymfologická společnost ČLS JEP
bude pořádat LYMPHO 2009 (16.-17.10.2009, Františkovy Lázně, další informace na www.lympho.cz).


Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP
byla již potřetí pověřena výborem ERRS organizací zasedání ERRS. 37. zasedání Evropské společnosti pro radiační výzkum – ERRS proběhne 26.-29.8.2009, Hotel Diplomat Praha, další informace na www.err09.org


Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
bude pořádat XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny (7.-8.10.2009, Hotel Belaria, Hradec nad Moravicí).


Společnost revizního lékařství ČLS JEP
bude pořádat pracovní den na téma: Farmakologický den revizního lékařství (14.6.2009, LD Praha 2) .


Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
informuje o akcích: Večer s videokazuistikami (25.5.2009, Obříství); Současná dětská onkologie (26.5.2009, Pardubice); Příčiny respiračních onemocnění, ne které málo myslíme (8.6.2009, Mělník); Nové diagnostické a terapeutické postupy v dětské dermatologii (28.5.2009, České Budějovice).


Společnost lékařské etiky ČLS JEP a Centrum pro biotiku při ÚHLS 1. LF UK
pořádá 17. symposium o lékařské etice na téma: Katarze etika a psychoterapie (3.6.2009, LD Praha).


Společnost estetické chirurgie ČLS JEP
informovala o složení nového výboru a Revizní komise pro funkční období 2002-2012 . Výbor bude pracovat ve složení: doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc. (předseda); místopředsedové: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., doc. MUDr. Jan Válka, CSc.; MUDr. Vladimír Mařík (vědecký sekretář); členové : MUDr. Vlastimil Bursa; doc. MUDr. Miroslav Tvrdek; MUDr. Dušan Záruba. Revizní komise pracuje ve složení MUDr. Bohumil Zálešák (předseda), členové RK: MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.


Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii a protinádorové vakcíny ČLS JEP
pořádá konferenci: Genová a buněčná terapie a imunoterapie nádorů 2009 ( 23.-25.2009, zámek Liblice, další informace na www.csgbt.cz).


Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP
pořádá vědecký den SLSZ ČLS JEP (9.6.2009, LD Praha 2).


Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP a Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS JEP
informují o The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium, které bude tento rok pořádané v rámci the Vth International Anthropological Congress of Aleš Hrdlička. Symposium „Orthopaedic Anthropology“ (2.-4.9.2009, LD, Praha).


Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP
informovala o změnách ve složení výboru a RK. Výbor bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Roček Miloslav CSc. (předseda), prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc. (místopředseda), prim. Doc. MUDr. Köcher Martin CSc. (vědecký sekretář a pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Peregrin Jan CSc., MUDr. Lojík Miroslav Ph.D., MUDr. Raupach Jan Ph.D., prim. MUDr. Charvát František Ph.D.. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Hořejš Josef CSc. (předseda), členové RK: MUDr. Novák Milan a prim. MUDr. Janoušková Ladislava CSc.


Spolek lékařů Sokolov ČLS JEP
ve spolupráci s KKN.a.s. Nemocnice Sokolov (radiodiagnostickým odd. a ambulancí bolesti) uspořádal seminář na téma: Interdisciplinární spolupráce (27.5.2009, Parkhotel Actus, Sokolov).


Spolek lékařů Olomouc ČLS JEP ve spolupráci s LF UP v Olomouci
pořádá 13. pracovní setkání „Antibiotická politika“ Soláň 2009 (28.-30.5.2009, Velké Karlovice).


Spolek lékařů Cheb ČLS JEP
zve na seminář na téma: Novinky v ortopedii (28.5.2009, KHS Cheb).


Spolek lékařů Klatovy ČLS JEP
koná přednáškový večer na téma: Právní aspekty ve zdravotnictví – novinky (18.6.2009, hotel Central, Klatovy).


Spolek lékařů Pardubice ČLS JEP
informuje o semináři: Metody nukleární kardiologie v klinické praxi (28.5.2009, Hotel Zlatá štika Pardubice).


Spolek lékařů Liberec ČLS JEP
uspořádá seminář na téma: Hospic (25.6.2009, Hotel V Klášterní, Liberec).