Pocty udělené členům ČLS JEP v roce 2006

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně na návrh organizačních složek v roce 2006

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

Česká angiologická společnost

Společnost dětské neurologie

Česká gynekologická a porodnická společnost

Česká hematologická společnost

Česká hepatologická společnost

Společnost hygieny a komunitní medicíny

Česká společnost chirurgie ruky

Česká chirurgická společnost

Společnost infekčního lékařství

Česká společnost klinické biochemie

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Společnost nemocí z povolání

Česká společnost otorinolaryngologie y chirurgie hlavy a krku

Česká pediatrická společnost

Česká pediatricko chirurgická společnost

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Psychiatrická společnost

Sexuologická společnost

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Stomatologická společnost

SPOLEČNOST PRO STUDIUM A LÉČBU BOLESTI

Spolek lékařů Zlín - Uherské Hradiště - Kroměříž

Spolek českých lékařů Praha

Čestné členství České lékařské společnosti J. E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP

Společnost infekčního lékařství

Medaile udělené Českou lékařskou společností J. E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP

Česká endokrinologická společnost

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

Česká hematologická společnost

Česká chirurgická společnost

Česká pediatrická společnost

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Předsednictvo ČLS JEP

Psychiatrická společnost

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

Společnost pro transfuzní lékařství

Česká urologická společnost

Spolek lékařů Litomyšl