Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Centrální evidence členů

KONTAKT - Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.

Dana Hanušová
Tel: 224 266 223
GSM: 773 307 009
E-mail: cle@cls.cz

Marcela Havlíková
Tel.: 224 266 226
GSM: 778 471 007
E-mail: havlikova@cls.cz

 

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s. i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně v sekretariátu ČLS JEP, z.s.

Zájemce o řádné členství v ČLS JEP, z.s. i v jejích organizačních složkách musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně nebo provede on-line registraci přímo na webovských stránkách www.cls.cz . Při vyplňování přihlášky musí zájemce označit vybranou organizační složku, jíž se chce stát členem. Členem ČLS JEP, z.s. i jejích organizačních složek se může stát občan ČR i cizinec.

Přihláška je z centrální evidence ČLS JEP, z.s. předána k projednání na příslušný výbor organizační složky ČLS JEP, z.s.  

O přijetí zájemce o členství v některé z organizačních složek ČLS JEP, z.s. rozhoduje výbor organizační složky.

Řádným členem ČLS JEP, z.s.

 • se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP, z.s. a zaváže se přispívat k jejich plnění
 • je každý člen některé z jejích organizačních složek. Množství organizačních složek, jichž může být členem, není    omezeno.
 • se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření (o přijetí každé právnické osoby je     rozhodováno individuálně). Členství je upraveno dohodou o přidruženém členství. (Dohoda o přidruženém členství).

Výbor organizační složky je jejím řídícím a výkonným orgánem

 • je v kontaktu s jednotlivými členy této organizační složky (např. posílá informace o jejích aktivitách, nabízí účast na edukačních akcích apod.)
 • výbor spolupracuje s předsednictvem ČLS JEP, z.s.
 • stanovuje výši členských příspěvků organizační složky. Některé organizační složky mají diferencovanou výši členských příspěvků pro různé kategorie (skupiny) členů, např. v závislosti na věku či vzdělání. Členské příspěvky se hradí jedenkrát ročně.
 • může rovněž ukončit členství svých členů, neplní-li povinnosti, uváděné ve Stanovách ČLS JEP, z.s..

Kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.

 • zpracovává statistické přehledy za celou ČLS JEP, z.s. i pro jednotlivé organizační složky
 • zajišťuje rozesílání platebních pokynů k úhradě členských příspěvků, popř. složenek
 • eviduje úhrady členských příspěvků i jednotlivých odborných společností a spolků lékařů ČLS JEP, z.s.
 • provádí operativně změny v členství jednotlivých členů na základě rozhodnutí jednotlivých členů nebo výborů organizačních složek
 • na žádost výborů organizačních složek sestavuje přehledy členů
 • je řádně registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (č. reg. 00000124/001 z 04.01.2001)
 • je využívána výhradně pro interní potřebu ČLS JEP, z.s. a jejích organizačních složek
 • je zabezpečena ve smyslu ustanovení zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • nabízí organizačním složkám mailingové služby (vč. rozmnožování rozesílaných materiálů)
 • organizačně zabezpečuje volby do orgánů organizačních složek elektornickým či korespondenčním způsobem
 • event. cizím právním subjektům poskytuje mailingové služby na základě smlouvy, vždy s písemným souhlasem předsedy organizační složky.

Veškeré formuláře ČE naleznete v bodu Sekretariát organizace - formuláře ke stažení.