Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch


Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch
Registrační číslo: ZD-MGS2-010
Termín realizace: 1. 1. 2022 –⁠ 31. 12. 2023

V lednu 2022 byl zahájen projekt s názvem „Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch“ podpořený z Fondů EHP/Norska 2014–2021.

Projekt přímo navazuje na strategický dokument NAPAN (Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030, schválený vládou ČR v dubnu 2021). Klade si za cíl vytvořit mezioborový konsenzus v oblasti diagnostiky a léčby Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch a přispět k efektivitě systému péče i návaznosti jednotlivých služeb pro tuto cílovou skupinu. Projekt je realizován Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, konkrétně týmem zástupců čtyř zainteresovaných odborných společností (v abecedním pořadí Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost ČLS JEP, a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP) a odborníky z dalších oborů. Projekt je jedinečný právě spoluprací mnoha odborností. Tento mezioborový konsensus je příslibem zkvalitnění péče o pacienty s Alzheimerovou nemocí.

Kontakt na odborné garanty projektu:
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. Robert.Rusina@lf3.cuni.cz
přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice
MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. hana.vankova@lf3.cuni.cz           
garant geriatrie 3. LF UK; výbor České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

  

  

In January 2022, the project entitled “Recommended Practices for the Diagnosis and Treatment of Alzheimer's Disease and Other Cognitive Disorders” was launched and was supported by the EEA/Norway Funds 2014-2021.

The project is directly related to the strategic document NAPAN (National Action Plan for Alzheimer's Disease and Similar Diseases 2020-2030, approved by the Government of the Czech Republic in April 2021). Its aim is to create an interdisciplinary consensus in the field of diagnosis and treatment of Alzheimer's disease and other cognitive disorders, and to contribute to effectiveness of the system of care and continuity of individual services for this target group. The project is implemented by the Czech Medical Society of J. E. Purkyně (ČLS JEP), namely by the team of representatives of four interested professional societies (in alphabetical order the Czech Gerontological and Geriatric Society ČLS JEP, Czech Neurological Society ČLS JEP, Czech Psychiatric Society ČLS JEP, and Society of General Medicine ČLS JEP) and experts from other areas. The project is unique exactly due to the cooperation of many specialties. This interdisciplinary consensus is a promise of the quality improvement of care for patients with Alzheimer's disease.

Contact to professional guarantors of the project:
Assoc. Prof. Robert Rusina, M.D., Ph.D. Robert.Rusina@lf3.cuni.cz
Head of the Department of Neurology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Thomayer University Hospital
Hana Vaňková, M.D., Ph.D. hana.vankova@lf3.cuni.cz
Guarantor of Geriatrics, 3rd Faculty of Medicine, Charles University; Board of the Czech Gerontological and Geriatric Society ČLS JEP