Stanovisko k elektronické preskripci (leden 2016)

Otevřený dopis předsednictva ČLS JEP, z.s. ministru zdravotnictví a Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k elektronické preskripci

Vážený pane ministře, vážené poslankyně a vážení poslanci!

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně aktivně podporuje rozvoj tzv. elektronického zdravotnictví, vzhledem k potenciálním přínosům pro pacienta i pro zdravotníky. Z toho důvodu již před dvěma lety zřídila pracovní skupinu, složenou ze zkušených odborníků v oblasti zdravotnické informatiky, a snaží se svými odbornými stanovisky rozvoji elektronizace přispět. Proto se ČLS JEP, z.s. také snažila spolupracovat na zavedení elektronické preskripce. Elektronický recept vnímáme jako jednu z klíčových součástí elektronizace. Naše podpora tomuto projektu byla ale po celou dobu spojena i s jasně formulovanou kritikou závad a chyb při zavádění elektronického receptu. Bohužel poslední vývoj, který vedl vinou právních sporů až k vynucenému zastavení elektronického receptu, dal naší kritice za pravdu.

Situace, která nastala a která má a bude mít mimo jiné nepochybně velmi negativní dopad na postoje zdravotníků a pacientů k elektronizaci zdravotnictví, je podle našeho názoru logickým důsledkem právě těch chyb, které jsme od počátku kritizovali. Jde především o to, že v České republice neexistuje odpovídající instituce, která by byla jasným a nezpochybnitelným garantem projektů elektronického zdravotnictví a byla k jejich řízení a kontrole dostatečně vybavena odborně i kompetenčně a byla přitom odolná jak vůči klientelistickým tlakům a prosazování privátních zájmů, tak proti neuváženým zásahům politiků.

Potvrdilo se také, že u elektronické preskripce bylo zásadně zanedbáno zapojení odborné i laické veřejnosti a projekt nebyl (především v minulém období) řízen dostatečně transparentně. Nebyla a není dosud dostatečně zajištěna koordinace s jinými současnými a budoucími projekty elektronizace a projekt ve své současné podobě má minimální přínosy pro pacienty, pro lékaře i pro lékárníky. Přes všechny tyto nedostatky a přesto, že poslední vývoj dokazuje, v jak zásadní krizi se projekt elektronické preskripce nachází, přežívají i nadále názory, že by měl být projekt v relativně krátké době zaveden povinně, a to přesto, že nejdůležitější sporné otázky nebyly dosud vyřešeny a nové, jak se nyní ukázalo, se objevily.

Vzhledem k tomu, že Česká lékařská společnost JEP, z.s. si vytkla za cíl zastupovat v projektech elektronického zdravotnictví důsledně zájmy nejen lékařů, ale i pacientů, žádáme Vás s plnou naléhavostí o následující.

  1. Zasaďte se o to, aby projekty elektronického zdravotnictví byly konečně v České republice řešeny po stránce odborné i kompetenční na odpovídající úrovni. Vytvořte k tomu instituci, jejíž vybavení, kompetence a nezávislost umožní, aby byly projekty elektronizace zdravotnictví řízeny profesionálně, transparentně a přitom ekonomicky efektivně. S existencí takové instituce počítá i vytvořená Národní strategie pro elektronické zdravotnictví.
  2. Zastavte v tuto chvíli snahy zavést povinnost elektronické preskripce v její současné podobě a koncepci. To je, podle našeho názoru, stejně odsouzeno k neúspěchu a mohlo by to nyní vést jen k dalšímu neefektivnímu vynakládání finančních prostředků.
  3. Projekt elektronické preskripce musí být znovu a nezávisle posouzen, prověřena jeho akceptovatelnost pro lékaře, lékárny i pacienty i validovány všechny související aspekty technologické, ekonomické i legislativní, a to především v kontextu se zamýšlenou národní strategií e-Health. Zasazujte se proto o urychlené projednání této strategie a její uvedení v život.