Stanovisko k elektronizaci zdravotnictví

Primárním cílem rozvoje elektronického zdravotnictví musí být přínos pro pacienty a zlepšení kvality zdravotní péče.

Využívání prostředků výpočetní a komunikační techniky ve zdravotnictví (elektronické zdravotnictví, e-Health) je nezbytnou součástí dalšího rozvoje zdravotnictví a může znamenat významné přínosy pro pacienty, pro lékaře a další odborné pracovníky ve zdravotnictví i pro zdravotnický systém jako celek. Elektronické zdravotnictví také může, je-li realizováno smysluplně, přinést zdravotnictví významné ekonomické úspory.

Česká lékařská společnost JEP si je vědoma nesmírné náročnosti procesu rozvoje elektronického zdravotnictví, který s sebou přináší i nové problémy a rizika. Ta je nutno znát a snažit se jim aktivně předcházet. Česká lékařská společnost JEP považuje za účelné se do tohoto procesu aktivněji zapojit, proto zřídila v roce 2013 Pracovní skupinu pro elektronické zdravotnictví. Jejím posláním je pomáhat racionálnímu a efektivnímu rozvoji elektronického zdravotnictví především tím, že bude koordinovat, prezentovat a prosazovat při odborné diskuzi názory lékařů a odborných společností při zohlednění primárního cíle: přínosu pro pacienty a zvýšení kvality poskytované péče.

ČLS JEP prosazuje v této oblasti následující principy:

ČLS JEP, jako nejvyšší odborná instituce lékařů, svým aktivním přístupem k elektronizaci zdravotnictví chce také rozbít domněnku, že lékaři zavádění nových technologií brzdí. Elektronické zdravotnictví považuje ČLS JEP nejen za nezbytnost, ale za obrovskou šanci k posílení kvality péče, práv pacientů a zlepšení podmínek zdravotnických pracovníků. Současně však chce ČLS JEP pomoci odkrývat chyby v přípravách projektů, spolupracovat při jejich odstraňování, protože se domnívá, že právě nesprávná příprava a nesprávné prosazování nedomyšlených a nedotažených projektů elektronizaci zdravotnictví škodí a mohlo by ji ohrozit v budoucnu.

Prvky elektronického zdravotnictví jsou technologickým nástrojem, jakých současná medicína užívá nespočetné množství. Je třeba dosáhnout toho, aby se k těmto prvkům přistupovalo se stejnou vážností a důsledností, jako při zavádění a užívání jakýchkoli jiných zdravotnických prostředků.

ČLS JEP chce proto být především strážcem kvality přípravy a realizace projektů elektronického zdravotnictví tak, aby elektronické zdravotnictví nebylo samoúčelné, ale prospívalo pacientům a pomáhalo zdravotníkům.