Stanovisko k návrhu novely zákona 95/2004 O vzdělání

Předsednictvo ČLS JEP předkládá po projednání předloženého návrhu novely zákona 95/2004 Sb. následující připomínky.

Zásadní

1/ Délky vzdělávání některých specializačních oborů vycházející ze směrnice ES 36/2005 jsou nepřijatelně krátké (konkrétně: anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, hematologie a transfúzní lékařství, oftalmologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, rehabilitace a fyzikální medicína) a měly by být upraveny s minimálním trváním na 4 roky, resp. 5 let pro ORL s chirurgií hlavy a krku.

/Pozn.: Kritika délek uvedených ve směrnici probíhá v členských státech EU a evropská organizace UEMS, jejíž náplní je mj. postgraduální vzdělávání v medicíně, vyvolá jednání s Evropskou komisí o úpravě nevhodně krátkých délek v některých oborech. /

2/ Převedením některých dosud základních specializačních oborů do oborů nástavbových dochází k nepřijatelné poruše rovnováhy s obory, které zůstaly mezi obory základními, přestože mají stejný (společný) základní kmen a měly by být zařazeny v takovém případě též mezi obory nástavbové. K těmto oborům vycházejícím z vnitřního lékařství patří alergologie a klinická imunologie, hematologie a transfúzní lékařství, infekční lékařství, kardiologie a lékařská genetika a klinická biochemie. Postavení všech těchto specializačních oborů vycházejících z interního kmene by mělo být srovnatelné s ostatním obory navrženými v rámci novely mezi obory nástavbové. /Pozn.: Dojde k velkému rozevření délek specializačního vzdělávání, neboť např. hematologie dle navržené novely by trvala 3 (!) roky, kdežto gastroenterologie nejméně 7 let (5 let interna + nejméně 2 roky nástavba gastroenterologie)/. Obdobná filosofie by měla být ovšem přijata i v oborech chirurgických.

3/ Vyjmenováním jen části specializačních oborů přímo v zákoně, kdežto další části „jen“ v podzákonné normě vytváří novela zákona 95/2004 výraznou asymetrii mezi specializačními obory. Součástí předložené novely však není uvedená podzákonná norma, takže významná část specializačních oborů pak zůstává „mimo zákon“. To však znemožňuje posoudit podobu specializačních oborů jako celek.

4/ Podle § 15 s. 22 je při výběru členů do Akreditačních komisí podhodnocen význam odborných společností. Předpokládá se, že 1/3 bude z návrhů ČLK, 1/3 z universit a „1/3 členů tvoří zástupci navržení ministerstvem. Zástupci navržení ministerstvem jsou vybráni z návrhů odborné společnosti“.

Návrh: 1/3 členů tvoří zástupci navržení odbornou společností. Role ministerstva je výběr kandidátů z navržených tří institucí, tj. univerzit, komor a odborných společností.

5/ Studentům doktorského studia zařazeným do nástavbového oboru (§ 21e, odstavec 7) má být započtena praxe v tomto oboru stejně jako doktorandu v základním oboru a nikoli jen maximálně polovina. ČLS JEP navrhuje stejnou formulaci jako u základního oboru (§ 5, odst. 7).

6/  Rovněž na  pracovníky  fakultních nemocnic, jejichž součet úvazku  na lékařské fakultě a ve fakultní nemocnici je 1.0 nebo více se pro účely tohoto zákona pohlíží jako pracovníky s plným  pracovním zdravotnickým úvazkem a to v obou situacích - školitelé i  lékaři připravující se k další atestaci.

Stanovisko České lékařské společnosti JEP, z.s. k novele zákona č. 95/2004 Sb. ke stažení zde [DOC].