Stanovisko k porodům doma

Stanovisko České lékařské společnosti J.E. Purkyně a České asociace sester

Dne 27. března 2012  proběhl v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář na téma „Domácí porody – krok kupředu, či zpět“. Akci pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pod záštitou předsedy výboru MUDr. Borise Šťastného. V reakci na uvedené jednání dne 28. března 2012  zasedal výbor Sekce porodnické analgezie a anestezie při České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (dále jen SPAA). Výbor SPAA se jednoznačně rozhodl vyjádřit svoje stanovisko ve věci „Plánované domácí porody“, zejména pak k event. legislativní úpravě systému poskytované péče.

Stanovisko SPAA:

I u původně zcela fyziologického porodu zcela zdravé ženy mohou náhle nastat závažné matku a/nebo dítě zdraví nebo dokonce život ohrožující komplikace.
Nejčastější se tak stává v případě:

V České republice, z hlediska geografických a klimatických  podmínek, není možné zajistit pro tyto případy rychlý a nekomplikovaný transport z domácího prostředí do porodnického zařízení.
V zájmu zdraví obyvatel naší země není ze zdravotních důvodů vhodné, aby nastávaly takové legislativní úpravy, které by domácí dále porody přímo podporovaly. 

Závěr a návrh dalšího postupu:

S uvedeným stanoviskem SPAA byly následně  obeznámeny všechny ostatní sekce ČGPS ČLS JEP a posléze i výbor ČGPS. Výbor SPAA doporučil výboru ČGPS ČLS JEP,  aby společnost sekcemi schválený materiál nechala projednat všem ostatním odborným společnostem ČLS JEP, které mají s problematikou co do činění.

Tak se také stalo, když se ke „Stanovisku SPAA“ pro plánovaný porod doma v České republice souhlasně přidalo 24. odborných společností ČLS JEP a Česká asociace sester:

Stanovisko, resp. konsensuální závěr odborných společností České lékařské společnosti JEP (nejvyšší odborná zdravotnická autorita v ČR), byl následně zaslán Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ministr zdravotnictví ČR ve svém dopise ze dne 29. června 2012 ubezpečil ČLS JEP, že domácí porody neplánuje legislativně podporovat.

Dne 29. 8. 2012

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Předseda

Sekce porodnické analgezie a anestezie

při ČGPS ČLS JEP

Dovětek:

jak s uvedeným prohlášením/varováním české zdravotnické obce před vyšším rizikem domácích porodů oproti porodům ve zdravotnickém zařízení naloží veřejnost, politici a soudci je věcí každého jednotlivce, resp. instituce.

Stanovisko k domácím porodům ke stažení zde [DOC].