Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Stanoviska a Doporučené postupy | Stanovisko k porodům doma

Plánovaný porod doma v České republice

Stanovisko České lékařské společnosti J.E. Purkyně a České asociace sester

Dne 27. března 2012  proběhl v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář na téma „Domácí porody – krok kupředu, či zpět“. Akci pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pod záštitou předsedy výboru MUDr. Borise Šťastného. V reakci na uvedené jednání dne 28. března 2012  zasedal výbor Sekce porodnické analgezie a anestezie při České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (dále jen SPAA). Výbor SPAA se jednoznačně rozhodl vyjádřit svoje stanovisko ve věci „Plánované domácí porody“, zejména pak k event. legislativní úpravě systému poskytované péče.

Stanovisko SPAA:

I u původně zcela fyziologického porodu zcela zdravé ženy mohou náhle nastat závažné matku a/nebo dítě zdraví nebo dokonce život ohrožující komplikace.
Nejčastější se tak stává v případě:

 • akutní hypoxie/asfyxie plodu, resp. novorozence
 • život ohrožující krvácení matky

V České republice, z hlediska geografických a klimatických  podmínek, není možné zajistit pro tyto případy rychlý a nekomplikovaný transport z domácího prostředí do porodnického zařízení.
V zájmu zdraví obyvatel naší země není ze zdravotních důvodů vhodné, aby nastávaly takové legislativní úpravy, které by domácí dále porody přímo podporovaly. 

Závěr a návrh dalšího postupu:

S uvedeným stanoviskem SPAA byly následně  obeznámeny všechny ostatní sekce ČGPS ČLS JEP a posléze i výbor ČGPS. Výbor SPAA doporučil výboru ČGPS ČLS JEP,  aby společnost sekcemi schválený materiál nechala projednat všem ostatním odborným společnostem ČLS JEP, které mají s problematikou co do činění.

Tak se také stalo, když se ke „Stanovisku SPAA“ pro plánovaný porod doma v České republice souhlasně přidalo 24. odborných společností ČLS JEP a Česká asociace sester:

 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Česká neonatologická společnost
 • Česká neurologická společnost
 • Česká pediatrická společnost
 • Česká pediatricko-chirurgická společnost
 • Odborná společnost praktických dětských lékařů
 • Společnost dětské neurologie
 • Česká společnost dorostového lékařství
 • Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících
 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Česká společnost intenzivní medicíny
 • Česká hematologická společnost
 • Česká společnost pro trombózu a hemostázu
 • Česká internistická společnost
 • Česká chirurgická společnost
 • Společnost pro transfuzní lékařství
 • Česká liga proti epilepsii
 • Společnost lékařské etiky
 • Společnost hygieny a komunitní medicíny
 • Česká společnost intenzivní medicíny
 • Společnost medicínského práva
 • Česká psychoterapeutická společnost
 • Společnost pro transfuzní lékařství
 • Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii
 • Česká asociace sester
 • Česká společnost porodních asistentek

Stanovisko, resp. konsensuální závěr odborných společností České lékařské společnosti JEP (nejvyšší odborná zdravotnická autorita v ČR), byl následně zaslán Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ministr zdravotnictví ČR ve svém dopise ze dne 29. června 2012 ubezpečil ČLS JEP, že domácí porody neplánuje legislativně podporovat.

Dne 29. 8. 2012

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Předseda

Sekce porodnické analgezie a anestezie

při ČGPS ČLS JEP

Dovětek:

jak s uvedeným prohlášením/varováním české zdravotnické obce před vyšším rizikem domácích porodů oproti porodům ve zdravotnickém zařízení naloží veřejnost, politici a soudci je věcí každého jednotlivce, resp. instituce.

Stanovisko k domácím porodům ke stažení zde [DOC].