Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 17.9.2008

Souhrn jednání ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 17.9.2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě

 1. Ceny za vědecké práce ČLS JEP za rok 2007 – hodnotící komise se sešla 17.9.2008. V letošním roce budou oceněni: Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner et al. - Speciální patologie, Pavel Šlampa, Jiří Petera et al. - Radiační onkologie, Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc. – soubor prací z oboru lékařské genetiky, Rygl M., Šnajdauf J., Pýcha K., Pešl T. a kolektiv. – soubor prací z oboru dětské chirurgie
 2. Zpráva o identifikačních kartách. identifikační karty budou zhotoveny ve dvou etapách na základě dodaných fotografií, které jsou pro vystavení karet nezbytné.
 3. Stanovisko předsednictva ČLS JEP k materiálu SÚKLu – „Léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu s omezením“
 4. Zasedání zástupců odborných společností v „Komisi ČLS JEP pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv“, které se konalo 15.9 a kde se projednávala revize referenčních skupin.
 5. Dopis prezidentovi Svazu zdravotních pojišťoven ČR, ing. L. Friedrichovi. Předsednictvo považuje zřizování specializovaných center za významné a všechny odborné společnosti ČLS JEP by měly být přizvány ke spolupráci při určování podmínek pro fungování těchto center a vytipování jednotlivých pracovišť.
 6. 18. kongres ČLS JEP (zoonózy) požadavek ČLS JEP o zvážení možné spolupráce.
 7. Jednání o prezidiálních časopisech za přítomnosti prof. Horáka a ředitele Filipa se bude konat dne 8.10. od 14,30 hodin (po řádné schůzi předsednictva).
 8. MPSV II. – instrukce. První setkání řešitelů se uskutečnilo ve středu 10.9. za účasti představitelů MPSV. Prof. Blahoš seznámil přítomné s požadavky na výstup jednotlivých kapitol. Ukončení prací je stanoveno na 30.11.2008.
 9. Vědecká rada IGA MZ musí vytvořit systém kritérií, účastníci byli požádáni o zaslání validních kriterií do dvou dnů.
 10. Návrh na založení nové odborné společnosti – „Společnost paliativní medicíny“. Předsednictvo navrhuje založit nejdříve sekci u relevantní odborné společnosti ČLS JEP.
 11. Návrh na založení „Společnosti pro personalizovanou medicínu ČLS JEP“ Předsednictvo v tomto případě odsouhlasilo ustavení Pracovní skupiny pro personalizovanou medicínu při předsednictvu ČLS JEP.
 12. Prof. Bardfeld požádal prof. Blahoše o podporu jeho žádosti na pojmenování ulice jménem profesora Lenocha. Předsednictvo nemá námitek, návrh bude podpořen.
 13. Prof. Blahoš podal na podnět předsedy České endokrinologické společnosti návrh na ocenění zásluh prof. Luboslava Stárky státním vyznamenáním ČR.
 14. Pamětní deska prof. Pina V současné době probíhají finální práce na dokončení pamětní desky gen. P. Pina. Deska bude umístněna na zámku ve Zbraslavi, slavností odhalení za přítomnosti významných osobností se plánuje na listopad 2008.
 15. Článek o ČLS JEP pro WHO v ČR. Dr. Šteflová požádala o zaslání krátké charakteristiky ČLS JEP pro potřeby Regionální úřadovny WHO v Kodani.
 16. Kongres AMEE
 17. Záštita ČLS JEP nad XV. Kongresem České internistické společnosti a XV. Kongresem České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP
 18. Přednáška o J.E. Purkyně na zámku v Blatné v sobotu 13. září, přednesl pan prof. Blahoš. Hovořil zde také s baronkou J. Hildbrandtovou o chystaném záměru oslavit 140. výročí úmrtí J.E.Purkyně v r. 2009 na zámku Blatná
 19. Udělení čestné medaile ČLS JEP: prof. MUDr. Ivo Hána, CSc., prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc., prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc., prof. Juan E. Mezzich,M.D., Ph.D. , prof. MUDr. Jiří Veselý CSc., Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc.
 20. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP 7. schůze předsednictva 17.9.2008)
 21. Další zasedání předsednictva: 8.10.2008 od 13,00 hodin v Lékařském domě
 22. Odsouhlasen byl lednový termín schůze předsednictva na 7.1.2009

Podobné články