Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 24.6.2009

Stručný zápis ze schůze předsednictva ze dne 24. června  2009 na zámku v Libochovicích  
 1. Vládní nařízení ze dne 8.6.2009 upravující platbu za atestační a obdobné zkoušky - Členové předsednictva se velmi podrobně zabývali tímto nařízením a jednoznačně se přiklonili k názoru, že platba za 1. atestaci by měla být hrazena vysílající organizací a teprve opravné termíny by měly být plně hrazeny kandidátem.
 2. Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity - Předsednictvo došlo k názoru, že pokud má vzniknout další lékařská fakulta, bude nezbytně nutné zajistit především kvalitu výuky zkušenými odborníky a pedagogy ve všech lékařských oborech a s plným pracovním úvazkem.
 3. Smlouva s Psychiatrickou společností – časopis.
 4. MPSV - Klasifikace funkčních schopností a vyjádření stupně postižení u osob se zdravotním postižením do 18 let věku - Na základě výběrového řízení byla pověřena ČLS JEP zpracovat pro MPSV odborné lékařské podklady k posuzování osob se zdravotním postižením dětí ve věku 1 -18 let.
 5. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP.  
 6. Ustavení nové odborné společnosti – Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP.
 7. V zápisu České neurologické společnosti ČLS JEP v části, týkající se voleb do Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, je popsána diskuse o možnosti volby členů této sekce, kteří však nejsou členy ČNS. Výbor ČNS se shodl na tom, že nečlen společnosti může volit, ale nemůže být volen. Toto stanovisko ČNS je v rozporu se Stanovami, neboť neznají a neupravují samostatné členství v sekci. V rámci ČNS mohou být zřízeny sekce, jako organizační složky ČNS a jejich členy mohou být pouze členové ČNS. Výbor ČNS bude na tyto skutečnosti znovu upozorněn.
 8. Na schůzi předsednictva dne 9.9.2009 se dostaví jako host dr. David Marx, ředitel Spojené akreditační komise (kvalita péče, názory WMA).
 9. Prof. Blahoš se účastnil XV. Kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP v TOP hotelu Praha dne 25.6. 2009. Během svého vystoupení znovu upozornil na alarmující situaci v nerelegulaci ochrany před pasivním kouřením.
  Během kongresu také předal prim. Kosovi, prezidentovi kongresu, jménem předsednictva Čestnou medaili ČLS JEP.
 10. Vědecké práce za rok 2008 – návrhy na ocenění budou členové hodnotící komise ČLS JEP projednávat dne 9. července od 16 hod. ve 4. patře Lékařského domu.
  (prof. Hájek, prof. Homolka, prof. Zvěřina)
 11. Návrh začlenění Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) jako nové organizační složky ČLS JEP. Předsednictvo projedná na schůzi předsednictva 9.9.2009.
 12. Návrhy na udělení medaile a čestného členství ČLS JEP:

  MEDAILE ČLS JEP – návrhy na udělení
  prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
  prof. MUDr. Helena Lomíčková DrSc.
  prof. MUDr. Zdeněk Gregor, FRSC, FRCO


  ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČLS JEP – návrhy na udělení
  prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc.
  prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.


 13. Termíny schůzí předsednictva na 2. pololetí 2009 vždy od 13 hodin v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2 : 2. 9. ; 7. 10.; 4. 11. a 16. 12.
Zapsala 25.6.2009

Eva Ponocná

Podobné články