Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 4.11.2009

Stručný zápis z 9. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 4. listopadu 2009 v Lékařském domě v Praze
 1. ČLK jednání dne 3.11.2009 o možnostech vzájemné spolupráce v oblastech vzdělávaní lékařů a tvorby odborných standardů. Za předsednictvo ČLS JEP se tohoto jednání účastnili dr. Cabrnochová, prof. Palička, prof. Povýšil a prof. Svačina. Předsednictvo ČLS JEP je připraveno za OS ČLS JEP projednat možnosti vzájemné spolupráce. Termín dalšího jednání byl odsouhlasen na leden 2010.
 2. Témata kongresů ČLS JEP v roce 2010. Členové předsednictva byli požádáni o podání návrhů na příští schůzi v prosinci.
 3. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (9. schůze předsednictva 4.11.2009) viz Aktuálně na www.cls.cz
 4. Prof. Blahoš zhodnotil průběh XX. Kongresu ČLS JEP v Brně velice kladně, přednášky byly na vysoké úrovni, vyslechlo si je zhruba 200 účastníků.
 5. Slavnostní shromáždění LF Univerzity Komenského v Bratislavě proběhlo za účasti pana prof. Blahoše dne 21. října 09, které organizoval rektorát LF KU při příležitosti 90. výročí založení LF UK. ČLS JEP obdržela metál, který byl osobně předán prezidentem SR.
 6. Program výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP. Hlavním cílem výboru společnosti je snaha o zlepšení primární prevence – základ moderního zdravotnictví. Prof. Provazník a dr. Ševčík připraví jednak detailní program pro členy předsednictva a následně bude tento program publikován v prezidiálních časopisech ČLS JEP. Předsednictvo s tímto postupem souhlasí a návrh společnosti, týkající se primární péče považuje za účelný.
 7. Tisková konference k otázkám posuzování invalidity, kde byl přítomen prof. Blahoš. ČLS JEP proběhla na MPSV proběhla dne 2.11.09. Cílem všech projektů, na kterých ČLS JEP pracovala v letech 2007-2009, bylo zpracování odborných lékařských podkladů pro hodnocení důsledků zdravotního postižení na pracovní schopnost a invaliditu ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí.
 8. Ceny za odbornou publikační činnost za rok 2008 byly předány 27.10.09 v prostorách Senátu ČR pod záštitou místopředsedy Milana Štěcha.
 9. Situace ČLČ.
 10. Dr. Cabrnochová podala informaci o připravovaných spec. centrech, kde budou probíhat vakcinace vytipovaných pacientů, jejichž seznam je již rozesílán lékařům.
 11. SVL ČLS JEP pořádá XXVIII. Výroční konferenci v Brně ve dnech 11.-14. listopadu 2009. Prof. Hájek přislíbil účast za předsednictvo ČLS JEP.
 12. Zprávu z Valného shromáždění WMA ve dnech 14.-18.10.09 v New Delhi v Indii, přednesl prof. Blahoš. Jedním z témat bylo „task shifting“ - převedení pravomocí lékaře na vyškoleného zdravotního pracovníka na pracoviště, kde je velký nedostatek lékařů. Ne vždy jsou však těmto pracovníkům poskytnuty takové podmínky, aby měli o tato pracoviště zájem a také není zcela zřejmá míra zodpovědnosti vyškoleného zdr. pracovníka. Novým prezidentem WMA byl zvolen dr. K. Desai, prezident Indické lékařské společnosti. Další Valné shromáždění WMA se bude konat v roce 2010 ve Vancouveru.
 13. Informace o zasednání UEMS v Istanbulu, kde probíhala mimo jiné i jednání o postr. vzdělávání, informoval prof. Škrha. Upozornil na skutečnost, že došlo k navýšení počtu účastníků výjezdního zasedání UEMS v roce 2010 v Praze, nad kterým převzala ČLS JEP záštitu.
 14. Byla předložena žádost dr. Hellerové, náměstkyně pro zdravotní péči MZČR, na uvedení zástupců do akreditační komise za obory: Klinická osteologie a Medicína dlouhodobé péče. Byli jmenování zástupci z řad členů OS: Odborné společnosti pro metabolické onemocnění skeletu ČLS JEP a Geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP.
 15. Prof. Švihovec se vyjádřil k probíhajícím jednáním o revizi úhrad, postoji SÚKL a Úřadu pro ochranu osobních údajů spojeném s kontrolou při nakládáním s osobními údaji v centrálním úložišti elektronických receptů.
 16. Návrhy na udělení medaile a čestného členství ČLS JEP:
  prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
  Žádost podává Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP – Petra Zajíčková, Sekretariát Neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Předání: 6.11.2009, Zámek Štiřín Návrh byl předsednictvem schválen.
Další schůze předsednictva ČLS JEP se uskuteční 23.12.2009 od 13 hodin v Lékařském domě.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 5.11.2009

Podobné články