Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 6.10. 2010

 1. Zpráva o činnosti SKAP – prim. MUDr. Jindrák
  Subkomise pro ATB politiku. Členové předsednictva byli seznámeni s činností SKAPu, historií ATB v ČR, preskripčním auditem z roku 2001 a akčním plánem NAP na roky 2010-2013. Hlavní aktivity SKAPu-doporučené postupy, odborná kategorizace ATB, mezinárodní spolupráce, spolupráce s veterináři.
 2. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (7. schůze předsednictva 6.10.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz
 3. Žádost o ustavení České odborné společnosti klinické farmacie. Předsednictvo si vyžádalo předložení stanoviska ČFS ČLS JEP a následně budu znovu projednány na schůzi předsednictva 3.11.2010.
 4. 2. Národní konference o doporučených postupech, která se uskuteční 13. 11.2010 na LF UP Olomouc.
 5. Konference „Efektivní nemocnice 2010“ se bude konat ve dnech 29.-30.11.2010 v hotelu Clarion Praha.
 6. Seminář „Transplantace v ČR a evropská legislativa“ uskuteční se 13.10.2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
 7. Prof. Blahoš informoval o schůzce s ministrem zdravotnictví ze dne 27.9.2010. První bod jednání se týkal doporučených postupů, které jsou prioritou MZČR. K tomuto tématu proběhla podrobnější diskuze. ČLS JEP by měla být vždy účastníkem projektů, tj. MZČR by mělo vypisovat výběrová řízení tak, aby ČLS JEP byla garantem projektů.
 8. Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti lékové politiky byl neformálně zaslán F. Vrubelem z MZČR
 9. Prof. Palička informoval o jednání s medikem V. Olešákem, který má zájem o spolupráci s ČLS JEP v rámci Spolku mediků. Předsednictvo tuto iniciativu vítá, členský příspěvek pro studenty byl již dříve odsouhlasen ve výši 100,- Kč.
 10. Stěhování 3 pracovnic inzertního odd. NTS ČLS JEP do Lékařského domu – 5. patro. Přestěhování z detašovaného pracoviště na Smíchově se uskuteční do 14 dnů.
 11. Obsazení volných kanceláří v LD.
 12. 12th Prague-Sydney-Lublin Symposium se konalo 1.-2.10.2010 v LD.
 13. Předsednictvo obdrželo tyto návrhy na udělení Medaile ČLS JEP:
  • Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc.
  • Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.
  • prof. Mohamed AlamEldin
  • prof. G. P Lyritis MD, PhD.
  Předsednictvo všechny návrhy odsouhlasilo.

Termíny zasedání předsednictva: od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1. patro. 3.11.2010; 8.12.2010.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 7.10. 2010

Podobné články