Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 7.4.2010

 1. Komise pro návrh specializačního vzdělávání při předsednictvu ČLS JEP (profesoři Anděl, Blahoš, Cvachovec, Palička, Škrha), která se sešla dne 30.3.2010 v Lékařském domě, připravila závěrečně návrhy k této problematice. Předsednictvo rozhodlo, že svolá zástupce organizačních složek ČLS JEP a zástupce Kardiologické a Ortopedické společnosti na jednání do Lékařského domu (velký přednáškový sál) na den 19.4.2010 od 14,00 hodin..
 2. Cenu J. E. Purkyně udělena panu prof. B. Hučínovi, DrSc. Slavnostní předání proběhne na zámku v Libochovicích dne 23.6.2010.
 3. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (3. schůze předsednictva 7.4.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz
 4. Prof. Blahoš připomněl nutnost posílení významu časopisů ČLS JEP, které jsou indexovány v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro výzkum a vývoj ČR.
 5. SVL ČLS JEP pořádá IV. Jarní interaktivní konferenci ve dnech 23.-25.4. 2010 v Praze (Slovanský dům), na slavnostní zahájení byl pozván prof. Blahoš.
 6. WHO v ČR pořádá dne 20.4. 2010 konferenci a výstavu k 30. výročí eradikace varioly v Nové budově Národního muzea v Praze. Pozván ke zdravici prof. Blahoš.
 7. Prof. Švihovec doplnil informace k žádosti doc. Sechsera ke stanovování úhrad léčiv, stanovisko zasláno také předsedovi Farmakologické společnosti.
 8. Prof. Blahoš informoval o tiskové konferenci 30.3.2010 v Praze týkající se zrušení veřejné zakázky MZ ČR – tvorba národní sady standardů odborné zdravotní péče. Nabídku podala pouze 1. LF UK.
 9. V LD dne 12.4.2010 proběhne setkání prof. Blahoše s čínskou delegací – od 14 hodin.
 10. Prof. Blahoš informoval o problematice ve Společnosti pro klinickou pastorační péči ČLS JEP při přípravě základních dokumentů této společnosti.
 11. Dr. Wald požádal prof. Blahoše o záštitu nad kongresem LYMPHO 10. Kongres se koná v Národním domě na Vinohradech ve dnech 15.-16.10.2010.
 12. Prof. Svoboda, z Institutu molekulární genetiky AV ČR, zaslal žádost o založení nové společnosti v rámci ČLS JEP – Českou virologickou společnosti.
 13. Prof. Švihovec upozornil na situaci v NAP, MZ ČR nahradilo naší společností nominovaného dr. Marka prof. Karenem.
 14. Členové předsednictva byli požádání o zaslání příspěvku do Revue, které bude obsahovat především Výroční zprávu o stavu a činnosti ČLS JEP za rok 2009.
 15. SL Kladno – nutno znovu připomenout prim. Žofkovi nahlášení termínu schůzky s prof. Blahošem a prof. Povýšilem.
 16. Předsednictvo obdrželo tyto návrhy na udělení Medaile ČLS JEP:
  • MUDr. Karel Nouza DrSc.
   Žádost podává Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP – doc. MUDr. Vít Petrů,Csc. Předseda ČSAKI, prof. Blahoš požádán o předání medaile.
   Předání ocenění: 6.5.2010, Národní dům na Vinohradech
  • prof. MUDr. Zdeněk Štembera DrSc.
   Žádost podává Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – MUDr. Petr Velebil, vědecký sekretář ČGPS
   Předání ocenění: 4.6.2010, Konference ČGPS ČLS JEP, Karlovy Vary
  • Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
   Žádost podává Společnost infekčního lékařství ČLS JEP – Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., předsekyně SIL ČLS JEP
   Předání ocenění: 9.6.2010, XIV. Česko – Slovenský kongres o infekčních nemocech v Peci pod Sněžkou
  • Doc. MUDr. Ivan Hadraba CSc.
   Žádost podává Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP – MUDr. Karel Čížek, předseda OP
   Předání ocenění: květen 2010
  Všechny žádosti byly předsednictvem schváleny.
Další zasedání:
19.4.2010 – velký přednáškový sál LD od 12,00 hodin, pokračování od 14 hodin s pozvanými zástupci k problematice specializačního vzdělávání.
19.5.2010 od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1. patro a 23.6.2010 – na zámku v Libochovicích.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 7.4.2010

Podobné články