Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 8.10.2008

Souhrn jednání z 8. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 8.10.2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě.

 1. MPSV - Prof. Blahoš informoval o setkání řešitelů, členů ČLS JEP, zástupců MPSV a různých dotčených organizací v Lékařském domě dne 6.10.2008. Úvodní slovo k jednotlivým referátům měl vrchní ředitel Sekce pro oblast sociální a rodinné politiky MPSV, Mgr. Jiří Král. Zájem o seznámení se s jednotlivými odbornými lékařskými podklady k posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti byl značný. Dalším projektem, se kterým se obrátilo MPSV na ČLS JEP, by mělo být zpracování odborných lékařských podkladů pro funkční posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti, rozdělených do 10 menších kapitol. Práce i na tomto projektu zdárně pokračují.
 2. Schváleno založení nové odborné společnosti: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP – Evč. OS 1250
 3. Žádost Dr. Petra Bouzka, řádného člena několika společností ČLS JEP, o schválení založení nové společnosti s názvem Odborná společnost managementu soukromých lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v praxi. Předsednictvo tuto žádost zamítlo a navrhuje založení sekce u relevantní odborné společnosti ČLS JEP.
 4. Návrh směrnice pro Pracovní skupiny při předsednictvu ČLS JEP, který byl zpracován společně s JUDr. Vackem, bude rozeslán všem členům předsednictva k připomínkování. Poté bude znovu projednán na předsednictvu..
 5. Slavnostní odhalení pamětní desky k uctění památky gen. Paula Pina se uskuteční dne 10.11.2008 v 10 hodin u hlavního vchodu Zbraslavského zámku.
 6. Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, prof. Pospíšil děkuje za nabídku spolupráce a také za pozvání na XVIII. kongres ČLS JEP. Prof. Pospíšil přislíbil účast na kongresu a při této příležitosti by rád jednal o otázkách vzájemné spolupráce.
 7. Malý zájem o přednáškové večery SL Praha konané v LD. Doc. Marešová vidí jako možné zlepšení této situace v pořádání školících akcí. Velice důležitá je také spolupráce SL Praha se SVL ČLS JEP.
 8. Redakční rada časopisu Česká gynekologie, svoláním redakční rady časopisu byl pověřen prof. Živný.
 9. JUDr. Vacek bude požádán o součinnost při řešení podané stížnosti JUDr. Žďárka na Společnost maxillofaciální chirurgie ČLS JEP za poškození jména dr. Pasky.
 10. Stavu prezidiálních časopisů Praktický lékař a Časopis lékařů českých.
 11. Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP požádala o schválení přidružení Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, zastoupenou dr. Žídkem. Přihlášení právnické osoby AIFP do OS ČLS JEP předsednictvo schválilo.
 12. Udělení čestné medaile ČLS JEP: prof. Jacques Cheneau, MD, prof. Tomasz Karski, MD, PhD, prof. Georg Neff, MD, prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. - Žádosti podává Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. – předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP
 13. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP 8. schůze předsednictva 8.10.2008)
 14. Další zasedání předsednictva: 5.11.2008 od 13,00 hodin v Lékařském domě

Podobné články