Aktuality

Cenu Jana Evangelisty Purkyně 2024 získává prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. Hanuš

Letošní Cena Jana Evangelisty Purkyně bude z rozhodnutí předsednictva ČLS JEP udělena na návrh České urologické společnosti ČLS JEP panu

prof. MUDr. TOMÁŠI HANUŠOVI, DrSc. (nar. 1951).

Slavnostní předání Ceny proběhne dne 12. června 2024 tradičně v Libochovicích.

Profesor Hanuš promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1975. Nastoupil na nově otevřenou urologickou kliniku nynější Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. V r. 1987 získal titul kandidáta věd po obhajobě disertační práce Diagnostika a terapie dysfunkcí dolních močových ces a v r. 1992 byl na 1. LF UK habilitován na docenta urologie po předložení práce s titulem Poruchy urodynamiky. V r. 2004 obhájil doktorát věd na Komenského Univerzitě v Bratislavě na téma Klinická aplikace moderních principů urodynamiky a v témže roce byl jmenován profesorem urologie Univerzity Karlovy v Praze. Získal specializaci v onkourologii na SZÚ v Bratislavě. V letech 2009-2021 zastával funkci přednosty urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Je vedoucím katedry urologie IPVZ. Akademická půda přivedla Tomáše Hanuše do funkce proděkana pro klinickou výuku 1. LF UK v r. 1999 a tuto funkci nepřetržitě vykonával do roku 2020.

Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů.  Věnoval se funkční a ženské urologii, poprvé v ČR zavedl intermitentní katetrizaci, synchronní urodynamický záznam a popsal výsledky o klinickém použití arteficiálního svěrače v ČR. Podílel se na významných publikacích v European Urology a na kapitolách v zahraničních monografiích Incontinence, Neurogenic Bladder.  Provádí velmi zkušeně komplikované onkourologické operace a náročné rekonstrukční výkony. Je autorem či spoluautorem 16 monografií, 51 přehledných kapitol a 187 původních článků.

V letech 1993–2008 byl předsedou České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS). Díky jeho osobnosti se česká urologie rychle zapojila do proudu světové urologie. S tím souvisí jeho poslední významné publikace: Historie urologických pracovišť v ČR a Česká urologie na přelomu tisíciletí. V rámci svého členství ve výborech Evropské urologické asociace prosazoval „evropské požadavky v urologickém vzdělávání“ do českých vzdělávacích dokumentů.  Opakovaně získal cenu ČUS za nejlepší publikaci. Je držitelem čestné medaile 1. LF UK, zlaté medaile Slovenské lékařské společnosti a medaile prof. Eduarda Hradce. V roce 2018 byl v Londýně jmenován čestným členem Evropské urologické asociace.  Od dětství jezdí na chalupu do Krkonoš, hraje na harmonium. Rád zdolává na kole či pěšky kopce nejen Krkonoš. Je ženat, má tři děti a 8 vnoučat. Je stále ve výborné kondici, plný nápadů a myšlenek. 

Panu profesorovi upřímně blahopřejeme.

Podobné články