Aktuality

XVIII. kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí


ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ

ve spolupráci se

Společností infekčního lékařství ČLS JEP
Společností všeobecného lékařství ČLS JEP
Slovenskou lekárskou spoločnosťou

pořádá

XVIII. KONGRES ČLS JEP S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
cestovní medicína a možnost importu nebezpečné nákazy,
možnost vzniku pandemie chřipky a protiepidemická opatření


Odborný program ve formátu PDF

ÚVODNÍ SLOVO:
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dne 22. 10. 2008 bude Česká lékařská společnost J. E. Purkyně pořádat svůj XVIII. kongres v rámci mezinárodní výstavy Medical Fair v Brně. Odborným garantem kongresu je Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. Kongresu se účastní i slovenští kolegové, členové Slovenské lékařské společnosti. Tématika je rozdělena do dvou částí. V první části bude jednáno o zdravotních rizicích při cestách do ciziny a přenosu vysoce nebezpečných nákaz (malárie, protozoární nákazy, nákazy červy, hemoragické horečky) i o opatřeních preventivních a léčebných. V druhé části bude hlavním tématem chřipka (včetně ptačí chřipky), prevence a léčba i připravenost na pandemii.
Jde o vysoce aktuální problematiku, o níž bude jistě mimořádný zájem. Autoři přednášek jsou renomovaní odborníci z oboru cestovní medicíny a infektologie. Tématika kongresu je již tradičně určena především praktickým lékařům pro dospělé i děti.
Věříme, že Vás téma letošního kongresu zaujme a těšíme se na setkání v Brně.
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda ČLS JEP
prezident kongresu


DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

22. října 2008,
Výstaviště Brno, pavilon A3 - Rotunda

Kongres má postgraduální charakter a je garantován ČLK a ČLS JEP jako akce kontinuálního vzdělávání. Lékaři a sestry obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem kreditů jednotlivých profesních organizací (ČLK, ČAS).

Ohodnocení: ČAS - Aktivní účast: 15 kreditů, Spoluautorství: 10 kreditů, Pasivní účast: 3 kredity

ČLK - Aktivní účast: Certifikát, První dva spoluautoři: 10 kreditů, Ostatní spoluautoři: 3 kredity, Pasivní účast: 9 kreditů.

Pozvánka v elektronické formě PDF
Odborný program ve formátu PDF

PREZIDENTI KONGESU:
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

ODBORNÁ GARANCE:
MUDr. Václav Chmelík
primář Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
přednostka Infekční kliniky 2.LF UK a IPVZ, FN Na Bulovce, Praha
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda SVL ČLS JEP

SEKRETARIÁT KONGRESU:
AMCA, spol. s r.o.
Academic and Medical Conference Agency
Újezd 450/40
118 01 Praha 1
e-mail: amca@amca.cz
tel.: +420 257 007 629
mobil: +420 731 496 060
fax: +420 257 007 622
www.cls.cz


REGISTRACE:
Registrace účastníků již od 8.00. Vstup do areálu BVV je možný všemi branami (mapa). Při vstupu uveďte název kongresu (XVIII. kongres ČLS JEP).

Možnosti registrace:
- on-line registrace
- stáhnutím přihlášky a následném zasláním faxem, e-mailem nebo poštou na adresu sekretariátu spolu s kopií dokladu o zaplacení (výpisu z účtu, příkazu k úhradě, ústřižku složenky)

FINANČNÍ PARTNEŘI:

ČSOB

ZÚČASTNĚNÉ FIRMY:

Novartis
BioVendor
Maxdorf
Sanofi
Meda Pharma
Roche
Medial spol. s r. o.
Danone
Raabe

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONGRESU:

Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP
Časopis lékařů českých
Praktický lékař
Sdružení praktických lékařů ČR
Medicína pro praxi
Pediatrie pro praxi
Informace pro lékařské praxe
Zdravotnické noviny
Sestra
Medical tribune
Vox pediatriae

PITNÝ REŽIM ZAJIŠŤUJE:

Crystalis