prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
2. místopředseda

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Profesní životopis

Narozen v Prostějově. Vystudoval Lékařskou fakultu Palackého Univerzity v Olomouci, obor všeobecné lékařství s promocí („sub auspicis“) v roce 1970. Posléze dlouholetá praxe v nemocnici v Bruntále s praxí na interním, chirurgickém oddělení a následně na oddělení klinické biochemie. Od roku 1984 dosud Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.

Dosažené vzdělání

 • atestace I. a II. stupně z klinické biochemie (1974, 1977), atestace z endokrinologie (2001), atestace z klinické osteologie (2011)
 • kandidát lékařských věd 1985 (Vedlejší metabolické účinky hormonální antikoncepce)
 • docent biochemie 1990
 • docent vnitřního lékařství 2000 (habilitace)
 • profesor vnitřního lékařství 2001
 • Doctor Honoris Causa (Universita Pecs, Hungary) 2008

Klinické a vědecké postavení

V letech 2003-2010 děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, nyní proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy. Bývalý přednosta Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové a v současnosti vedoucí Osteocentra Fakultní nemocnice Hradec Králové a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.
V roce 2009 zvolen a od té doby členem Evropského výkonného výboru AMSE (Association of Medical Schools in Europe)

Členství a funkce ve vědeckých společnostech

 • místopředseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • čestný předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP
 • předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
 • člen výboru Společnosti klinické výživy a intensivní metabolické péče ČLS JEP
 • Past-Vice-President Světového výboru společnosti klinické chemie a laboratorní medicíny (IFCC). Funkci Vice-Presidenta IFCC vykonával v letech 2006-2008, předtím 3 roky členem světového výboru
 • Past-President of the Forum of European Societies of Clinical Chemistry (Presidentem Evropského fora v letech 1996-1999)
 • American Association for Clinical Chemistry – člen
 • American Society for Bone and Mineral Research - člen

Čestná členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP
 • Slovenská společnost klinické biochemie
 • Česká revmatologická společnost ČLS JEP
 • Hungarian Society for Clinical Pathology
 • Polish Society for Laboratory Diagnostics

Vědecké rady

 • Odborné kolegium Ministerstva zdravotnictví ČR - člen
 • Vědecká rada Lékařské fakulty UK v Hradci Králové - člen
 • Vědecká rada Lékařské fakulty UP Olomouc – člen
 • Vědecká rada University of Pécs, Szentagothai Research Center, Hungary - člen

Člen redakční rady (či jejího okruhu) časopisů

 • Annals of Clinical Biochemistry (UK)
 • Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (Německo)
 • Biochemia Medica (Croatia)
 • Revista del Laboratorio Clínico (Španělsko)
 • Revista Romana de Medicina de Laborator (Rumunsko)
 • Journal of Pediatric Biochemistry (Turecko)
 • Journal of Turgut Ozal Medical Center (Turecko)
 • International Journal of Orthopaedics (Hong Kong) – Honorary Editor-in-Chief
 • Biomedical Papers (ČR)
 • Klinická biochemie a metabolismus (ČR)
 • Osteologický Bulletin (ČR)
 • Postgraduální medicína (ČR)
 • Ošetřovatelství (ČR)
 • a několika dalších.

Publikační a vědecká aktivita

 • Publikoval více než 450 původních vědeckých prací v českém i zahraničním odborném písemnictví, včetně kapitol v monografiích. Je autorem a spoluautorem více než 1100 přednášek a posterových sdělení, z toho více než 150 v zahraničí.
 • Současný H-index 18, citace dle WoS (s vyloučením autocitací) 1.042
 • Řešitel a spoluřešitel několika desítek výzkumných úkolů a grantů.