Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 1.9. 2010

1) Vědecké práce za rok 2009

Hodnotící komise, která pracovala ve složení prof. Broulík, prof. Hájek a prof. Povýšil, obdržela celkem 6 návrhů od organizačních složek ČLS JEP a 1 návrh bez doporučení. Komise navrhla na ocenění tyto publikace a články:

Kategorie knihy:

 • Jiří Beneš a kolektiv: Infekční lékařství; Galén 2009 (ISBN: 8072626442)

Kategorie články:

 • Roman Prymula, Claire-Anne Siegrist, Roman Chlibek, Helena Zemlickova, Marie Vackova, Jan Smetana, Patricia Lommel, Eva Kaliskova, Dorota Borys, Lode Schuerman: Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials; The Lancet, Vol 374, 17,2009, str. 1339-1350
 • Doc. RNDr. Šárka Pospíšilová Ph.D. a kolektiv: Soubor 13 vědeckých prací z oblasti molekulární onkologie. Všechny články publikovány v roce 2009.
 • Ryska M., Laszikova E., Pantoflicek T., Ryska O., Prazak J., Koblihova E.: Fractionated Plasma Separation and Adsorption Significantly Decreases Intracranial Pressure in Acute Liver Failure: Experimental Study; Eur Surg. Res. 2009;42:230-235.

Slavností předání ocenění autorům nejlepších publikací proběhne v historických prostorách Valdštejnského paláce, pod záštitou M. Štěcha, místopředsedy Senátu ČR. Termín konání je 3. listopadu 2010 od 16,00 hodin.

2) Sjezd delegátů s volbami do předsednictva ČLS JEP se uskuteční 31.1.2011 v Přednáškovém sále Ústřední vojenské nemocnice, Praha 6, (zahájení bude 9,30 hodin). Organizační složky ČLS JEP budou požádány o zaslání návrhů kandidátů do předsednictva a revizní komise ČLS JEP do 30.11.2010 a návrhů delegátů do 10.12.2010. Z navržených kandidátů jednotlivých organizačních složek ČLS JEP bude sestavena kandidátní listina. Seznam navržených kandidátů bude uveřejněn v Revue č. 2/2010 a rovněž vystaven na webových stránkách ČLS JEP.

3) Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (6. schůze předsednictva 1.9.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz

4) Výsledky hospodaření ČLS JEP odprezentoval prof. Švihovec. Zhodnotil hospodaření ústředí i odborných složek ČLS JEP velice pozitivně, výsledky ve srovnání s rokem 2009 jsou výrazně dobré. Upozornil však na nutnost sledovat pokles z prodeje časopisů, zvýšit příjmy z inzerce a počet předplatitelů periodik NTS. Do konce roku je nutno vyřešit situaci u těch ztrátových časopisů, kde OS ČLS JEP nemá finanční prostředky na pokrytí nákladů na výrobu časopisu.

4) Předsednictvo se vznikem nové OS:

 • Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP (SKPZ) evidována pod číslem 1340.
 • Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP, evidována pod číslem 1350.

5) Postgraduální vzdělávání, připravuje se smlouva mezi lékařskými fakultami a MZČR, další jednání proběhne 2/9 na MZ ČR.

6) Mgr. MUDr. Radim Líčeník  (vedoucí Centra pro klinické doporučené postupy ÚSL LF UP Olomouc a Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D (přednostka Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP Olomouc) informují o II. národní konferenci o doporučených postupech, která se uskuteční dne 13. listopadu 2010 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací na http://usl.upol.cz/centrum_kdp.

7) Zasedání UEMS ve dnech 7 – 9 října 2010 v Praze. Detailní informace jsou vyvěšeny na www.cls.cz

8) Časopis Česko-slovenská pediatrie spolupráce s Mladou frontou a.s.

9) Přípravy XXIII. Kongresu ČLS JEP a XXIV. Kongresu ČLS JEP.

10) 15. Výročí založení Ústavu imunologie FN Motol.

11) Předsedou Vědecké lékařské rady ministra práce a sociálních věcí pro aplikaci poznatků lékařské vědy do oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti byl jmenován prof. Blahoš, který souhlasil se svým navržením.

12) Předsednictvo obdrželo tyto návrhy na udělení Medaile ČLS JEP:

 • prof. MUDr. Miloš Pešek CSc.
 • MUDr. Josef Richterprim.
 • MUDr.Viktor Kašák
 • MUDr. Jiří Appelt
 • MUDr. Marcela Bradáčová

Předsednictvo všechny návrhy odsouhlasilo.

Termíny zasedání předsednictva: od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1.patro. 6.10.2010; 3.11.2010; 8.12.2010.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 2.9.2010

Podobné články