Aktuality

Kandidátní listina do výboru organizační složky ČGGS ČLS JEP (volební rok 2015)

Kandidátní listina do výboru organizační složky ČGGS ČLS JEP ke stažení zde [DOC]

1.MUDr.Michal Bílský

Pracoviště

Interní odd. Nemocnice Frýdek-Místek p.o.

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Prosazování akutní geriatrické péče, s důrazem na prevenci geriatrického hospitalizmu, racionální farmakoterapie ve stáří

2.Prim. MUDr. Ivo Bureš

Pracoviště

Geriatrické centrum Nemocnice Pardubice, n Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současný člen výboru

Dlouhodobě pracuje za společnost v Komisi pro lékovou politiku při ČLS JEP, v této činnosti by chtěl pokračovat.

3. Prim. MUDr. Milan Forejtar

Pracoviště

Centrum klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati a.s., Zlín

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současný člen výboru

Účast na řešení grantů a projektů, přednášková činnost, organizátor Zlínského geriatrického dne.

4. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Pracoviště

Gerontologické centrum Praha 8

FHS UK (proděkanka)

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současná místopředsedkyně výboru

ČGGS by měla být společností všech, kteří se zajímají o problematiku stárnutí. Měla by dbát o zachování a rozvoj geriatrie jako základního lékařského oboru a podílet se na rozvoji oborů nástavbových (paliativní medicíny, medicíny dlouhodobé péče) a vzdělávání v jiných oborech. Významný je také rozvoj gerontologie, ve výuce, spolupráci s ostatními odbornostmi, a to i mimo zdravotnictví zejména v sociální sféře. ČGGS by měla prosazovat kvalitu péče a vydávat doporučení pro dobrou praxi, a to jak v péči akutní, tak následné i dlouhodobé.

5. Prim. MUDr. Božena Jurašková, PhD.

Pracoviště

Fakultní nemocnice Hradec Králové

III. interní gerontometabolická klinika v HK

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současná místopředsedkyně výboru

V následujícím období vidí náplň svého působení v zajištění větší samostatnosti geriatrie nejen v oblasti vzdělávání. Následně pak zajištění možností působení geriatrů- z hlediska ambulantní péče v rámci poliklinik i v rámci LDN. Dále pracovat na podpoře akutní péče v nemocničních zařízeních v odpovídajícím rozsahu. V oblasti mezioborové spolupráce pracovat na společných doporučených postupech u seniorů. Neměla by chybět ani podpora mladých geriatrů. V oblasti edukace větší meziregionální spolupráce na jednotlivých akcích.

Více se soustředit na aktivizaci geriatrů v jednotlivých regionech v oblasti publikační i edukační. Prioritu - větší viditelnost oboru jako takového na všech stupních působení.

6. Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Pracoviště

Léčebna dlouhodobě nemocných NMB Brno

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současný člen výboru

Stabilizovat témata křehké geriatrie ve vzdělávání základních oborů a pracovat na zdravotně-politické rovině pro podporu multidisciplinárního celostního konceptu geriatrie.

Paliativní medicína a hospicová péče, neonkologická onemocnění v paliativní medicíně, léčba bolesti, psychosociální podpora klientů a jejich rodin u nevyléčitelných onemocnění (předseda České společnosti paliativní mediciny).

7. MUDr. Astrid Matějková

Pracoviště

Geriatrické centrum Nemocnice Pardubice, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Testování seniorů, demence

Zlepšování komunikace mezi jednotlivými odborníky.

8. Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Pracoviště

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno (přednostka)

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současná předsedkyně výboru

Ve svých aktivitách by chtěla věnovat pozornost systému vzdělávání v geriatrii na pregraduální i postgraduální úrovni, oblasti celoživotní prevence geriatrických syndromů a oblasti spolupráce s krajskými orgány při dotváření systému péče o seniory.

9. Prim. MUDr. Martina Nováková

Pracoviště

Centrum následné péče FN Motol

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Vede největší oddělení následné péče v republice , svých zkušeností by ráda využila při práci ve výboru  právě k organizaci následné lůžkové péče.Na toto téma organizuje i sociálně-zdravotní konferenci.

10. Prim. MUDr. Renáta Petrová

Pracoviště

LDN Městská nemocnice Hořice, Geriatrická ambulance Medicentrum Praha 4

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Pomoci prosazovat obor geriatrie jako nezastupitelnou součást moderní medicíny. I po 15 letech práce geriatra se setkává s neznalostí a nepochopením náplně oboru nejen u laické ale bohužel i odborné veřejnosti. Prioritu vidí v zachování oboru jako základního, nikoliv nástavbového. Dále by se ráda zúčastnila prosazování změn v personální vyhlášce, ve které považuje za nesprávnou skutečnost, že vedoucím lékařem následné péče může být lékař se specializovanou způsobilostí jakéhokoliv ze základních oborů. Další oblasti: omezená preskripce ambulantního geriatra, účelná farmakoterapie, standardizace výkonů, problematika přechodu z léčebné do paliativní péče – tvorba „guidelines“ .

11. MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D.

Pracoviště

NZZ v Ostravě-Kunčičkách

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Popularizace geriatrie, publikační činnost (autor monografie Lidské potřeby ve stáří).

Nalézání rovnováhy mezi všeobecnou a specializovanou péčí, vidět geriatrického pacienta v širších psychosomatických souvislostech.

Spolupráce s agenturami domácí péče – setrvání seniorů co nejdéle v domácím prostředí

Šíření výzkumných poznatků do praxe.

12. Prim. MUDr. Ingrid Rýznarová

Pracoviště

Geriatrické a doléčovací oddělení SN Opava

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současná členka revizní komise.

Zájem o rozvoj akutní geriatrie a následnou péči.

13. Prim. MUDr. Milan Stolička, Ph.D.

Pracoviště

FN Ostrava – LDN Klokočov

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současný člen revizní komise

V rámci výboru vidí svoji roli jako představitele a zástupce tradičních LDN, které představují početnou skupinu geriatrických pracovišť. Prezentace aktuálních problémů týkající se zejména role následné péče, financování ze strany ZP, vztahy s jiným medicínskými obory a využívání služeb LDN těmito obory, informace o regionální situaci při poskytování následné péče v moravskoslezském kraji.

14. MUDr. Vlasta Šťastná

Pracoviště

Geriatrické oddělení FN Plzeň

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Navazovat kontakty mezi klinickými pracovišti

Postgraduální vzdělávání, vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

15. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Pracoviště

Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze (přednostka)

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současná členka výboru a vědecká sekretářka

Jako předsedkyně oborové akreditační komise MZ ČR, předsedkyně OR geriatrie postgraduálního studia na UK a dlouhodobě prosazuje obor geriatrie. Je členkou řady mezinárodních gerontologických organizací, řešitelkou a národní koordinátorkou řady evropských výzkumných projektů, expert Evropské komise pro oblast stárnutí, publikovala 300 vědeckých a odborných publikací a přednesla vice než 400 přednášek u nás i v zahraničí. V práci ve výboru se zaměřuje na oblast pre i postgraduálního vzdělávání, farmakologii, a  mezinárodní spolupráci v rámci Evropského regionu.

16. Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Pracoviště

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současný první místopředseda výboru

Chtěl by pokračovat v dosavadní práci:

péči o webové stránky ČGGS,

dohled nad publikačními aktivitami.

17. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj

Pracoviště

Oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc, LF UP Olomouc, FZV UP Olomouc

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současný člen výboru.

Prosadit geriatrii jako základní specializační obor v systému postgraduálního vzdělávání lékařů.

Novelizovat a navrhnout novou Koncepci oboru geriatrie, tak aby odpovídala současným možnostem a trendům moderní péče o stárnoucí populaci ve třetím tisíciletí a zahrnovala: všechny aspekty akutní ambulantní a institucionální geriatrické péče a postakutní formy geriatrické péče, tj. domácí i ústavní, (ošetřovatelská, dlouhodobá, hospicová), tzv. následná péče v geriatrických , rehabilitačních a jiných odborných léčebných ústavech se zaměřením na specifický geriatrický režim a specifiku jednotlivých geriatrických syndromů s možností udržení seniorů v co nejlepší kondici a v nejvyšší možné kvalitě života.

18. MUDr. Jiří Zajíc

Pracoviště

FN Hradec Králové, vedoucí lékař geriatrické JIP, LF Hradec Králové

Cíl práce ve výboru, oblast zájmu

Současný člen výboru

Publikační činnost –autor řady přednášek a 55 publikací.

Ve výboru se chce zaměřit na problematiku akutní geriatrie, její návaznost na další segmenty péče a edukaci osob pečujících o geriatrické nemocné.

Za volební komisi MUDr. Helena Pomahačová

Kandidátní listina do revizní komise organizační složky ČGGS ČLS JEP (volební rok 2015)

1. MUDr. Katarina Bielaková, Ph.D.

Pracoviště

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno

Cíl práce, oblast zájmu

Akutní geriatrie, nutrice u geriatrických pacientů, Klostridiová infekce u geriatrických pacientů

2. MUDr. Michal Bílský

Viz kandidátní listina do výboru

3. MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

Pracoviště

Oddělení geriatrie FN Olomouc, UP Olomouc

Cíl práce, oblast zájmu

Podpořit existenci oboru geriatrie jako základního klinického specializačního oboru v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Podpora výuky na půdě akademické i v oblasti středního stupně

4. MUDr. Astrid Matějková

Viz kandidátní listina do výboru

5. Prim. MUDr. Martina Nováková

Viz kandidátní listina do výboru

6. Prim. MUDr. Ingrid Rýznarová

Viz kandidátní listina do výboru

7. Prim. MUDr. Milan Stolička, PhD.

Viz kandidátní listina do výboru

Za volební komisi MUDr. Helena Pomahačová

Podobné články