Antibiotická politika

Subkomise pro antibiotickou politiku

Cílem České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) je rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků, zvyšování úrovně znalostí odborné veřejnosti a šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Nedílnou součástí těchto aktivit je správné používání léčiv, které garantuje pracovní skupina Léková politika a kategorizace léčiv ČLS JEP (http://www.cls.cz/pracovni-skupiny), v jejímž rámci se specifickou problematikou ATB zabývá Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP) ustanovená v roce 1999.

SKAP formuluje zásady národní antibiotické politiky, které jsou konsensuálně garantovány předsednictvem ČLS JEP. Členy SKAP jsou experti na problematiku léčby infekcí a ATB rezistence.

Seznam členů SKAP (k 15.5.2024):

Interní členové:
Externí spolupracující členové:

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
Mgr. Irena Storová
MUDr. Tomáš Boráň (SÚKL, POAI)

Zástupce České internistické společnosti ČLS JEP:

MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

Zástupce České pediatrické společnosti:

MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.

Zástupce České společnosti intenzivní medicíny:

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Zástupce České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Zástupce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku:

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.

Zástupce České urologické společnosti:

MUDr. Michaela Matoušková

Zástupce České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii:

doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.

Zástupce České gynekologické a porodnické společnosti:

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Zástupce České chirurgické společnosti:

doc. MUDr. Jan Ulrych

Zástupce České pneumologické a ftizeologické společnosti:

MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Zástupce České společnost pro ortopedii a traumatologii:

MUDr. Pavel Melicherčík, Ph.D.,

Spolupráce SKAP a NAP

Na základě usnesení vlády ČR č. 595 ze dne 4. května 2009 byl vyhlášen Národní antibiotický program (NAP), jehož úkolem je zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní ATB léčby pacientů s infekčními onemocněními (Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 9/2009 z 18. prosince 2009 o Národním antibiotickém programu). Podrobnosti o NAP jsou dostupné na webové stránce Státního zdravotního ústavu Praha (http://www.szu.cz/narodni-antibioticky-program).

SKAP reprezentuje expertní zázemí pro činnost NAP v oblasti antimikrobních léčiv a ATB rezistence. Nezávisle na farmaceutickém průmyslu vytváří odborné dokumenty týkající se použití antibiotik a léčby infekcí, připravuje podklady pro odbornou kategorizaci ATB léčiv, garantuje seznam esenciálních antibiotik v dokumentu MZ ČR Seznam esenciálních

antiinfektiv (Věstník MZ ČR, částka 6, 2013, dostupný na http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c6/2013_8396_2793_11.html) a na vyžádání odborných společností ČLS JEP spolupracuje na přípravě dokumentů týkající se léčby infekcí.

Dokumenty SKAP

SKAP vytváří tři hlavní typy dokumentů, které lze volně používat při dodržení podmínek pro copyright (Copyright, dostupné na http://www.cls.cz/antibioticka-politika). Tyto dokumenty jsou průběžně aktualizovány v závislosti na nových poznatcích v léčbě infekcí a případných změnách pozice jednotlivých ATB.

Dokumenty orientované na ATB léčivo jsou vytvářeny jako Konsensus používání antibiotik (dostupný na http://www.cls.cz/antibioticka-politika-a), nazvaný podle jména daného ATB nebo skupiny ATB. Konsensus se opírá o poznatky ve farmakokinetice a farmakodynamice daného ATB, získané z renomovaných zdrojů, a o údaje o stavu rezistence nejvýznamnějších původců infekcí v ČR, u nichž toto ATB připadá do úvahy a které jsou základní informací pro pozici daného ATB v ČR. Text obsahuje výčet situací, kdy je dané ATB lékem volby a vymezuje také jeho použití jako alternativu v případech přecitlivělosti pacienta nebo rezistenci původce infekce k jinému deklarovanému ATB volby. Pro léčbu příslušných infekcí u dospělých a dětských pacientů jsou v přehledných tabulkách specifikovány jednotlivé a celkové denní dávky a další podrobné informace.

Dokumenty, zaměřené na léčbu a profylaxi určitých infekcí a vytvářené v případné spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi, jichž se daná problematika týká, se označují jako Doporučené postupy (dostupný na http://www.cls.cz/antibioticka-politika-a) . Jednotlivé infekce určitého systému (např. močových cest, dýchacích cest) jsou zpracovány v přehledných tabulkách. Tabulky obsahují popis diagnostických vyšetření, nezbytných ke stanovení klinické diagnózy a pro odlišení bakteriální a virové etiologie infekce, indikace ATB volby a případných alternativ, podrobný popis dávek a délky podávání a specifických situací.

SKAP se dále vyjadřuje k nejvýznamnějším a aktuálním problémům v preskripci antiinfektiv v podobě tzv. Odborných stanovisek.

Copyright dokumentů vytvářených SKAP

Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, z.s. předkládá následující dokumenty:

Doporučené postupy vypracované Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP, z.s.

Konsensy použití antibiotik vypracované Subkomisí pro antibiotickou politiku ČLS JEP, z.s.

Odborná stanoviska

Způsob citace výše uvedených materiálů, které nebyly publikovány v časopise, doporučujeme následovně (na příkladu Doporučeného postupu pro ATB léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči

Vážené kolegyně a kolegové, Vaše dotazy, připomínky a náměty k problematice doporučených postupů, k antibiotické politice a dalším údajům zveřejněným na této stránce prosím zasílejte na tuto naší adresu: SKAP@cls.cz.

Zápisy z jednání

Archiv