Aktuality

Směrnice předsednictva ČLS JEP č. 1/2019. Pocty a ceny udělované organizačními složkami a předsednictvem ČLS JEP

Směrnice předsednictva ČLS JEP č. 1/2019. Pocty a ceny udělované organizačními složkami a předsednictvem ČLS JEP

SMĚRNICE PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ (ČLS JEP) 
č. 1 / 2019
POCTY A CENY UDĚLOVANÉ ORGANIZAČNÍMI SLOŽKAMI 
(OS, SL) A PŘEDSEDNICTVEM ČLS JEP (P-ČLS)

Výbory jednotlivých organizačních složek ČLS JEP zejména udělují: 

 Čestné členství 
 Ceny za vědecké práce 

Podmínky pro udělení:  
Čestné členství odborných společností a spolků lékařů ČLS JEP – výrazný přínos danému vědeckému oboru a nepřetržité nejméně tříleté členství v ČLS JEP. Výjimku z požadované doby členství musí schválit výbor příslušné organizační složky.  
Čestné členství osvědčuje diplom, který vydává Sekretariát ČLS JEP.
Diplom podepisuje předseda a vědecký sekretář organizační složky. 
Ceny za vědecké práce členů odborných společností a spolků lékařů – podmínkou je nepřetržité tříleté členství v ČLS JEP. Předsednictvo může udělit výjimku, a to konkrétně u studentů či lékařů a pracovníků nelékařských zdravotnických oborů (do tří let po promoci či ukončení studia). Členy ČLS JEP však být musí.
Autoři oceněných prací obdrží na základě rozhodnutí výboru organizační složky ČLS JEP finanční odměnu, která bude vyplacena prostřednictvím ekonomického oddělení ČLS JEP (dle platných zákonů). K žádosti na vyplacení finanční odměny musí být doložen zápis hodnotící komise OS;SL a žádost předsedy (pověřeného člena výboru) o proplacení odměny. 
Udělení ceny osvědčuje diplom, který vydává Sekretariát ČLS JEP.  
Diplom podepisuje předseda a vědecký sekretář organizační složky.


Předsednictvo ČLS JEP uděluje: 

 Čestnou medaili ČLS JEP
 Čestné členství ČLS JEP
 Zlatou pamětní medaili ČLS JEP
 Cenu Jana Evangelisty Purkyně 
 Ceny předsednictva za vědecké práce 

Podmínky pro udělení:  
O udělení poct rozhoduje předsednictvo ČLS JEP zejména na základě návrhu organizačních složek ČLS JEP.


Čestná medaile ČLS JEP – výrazný přínos české a světové medicíně a činnosti ČLS JEP, nepřetržité nejméně pětileté členství v ČLS JEP a obdržené čestné členství té organizační složky ČLS JEP, která návrh podává. (Výjimky může povolit P-ČLS.) 
Udělení čestné medaile osvědčuje diplom, který vydává Sekretariát ČLS JEP.
Diplom podepisuje předseda ČLS JEP. 
 

Čestné členství ČLS JEP - výrazný přínos české a světové medicíně a činnosti ČLS JEP, nepřetržité nejméně pětileté členství v ČLS JEP a obdržené čestné členství té organizační složky ČLS JEP, která návrh podává. (Výjimky může povolit P-ČLS JEP.)
Udělení čestného členství osvědčuje diplom, který vydává Sekretariát ČLS JEP.
Diplom podepisuje předseda a vědecký sekretář ČLS JEP.  


Zlatá pamětní medaile ČLS JEP - nepřetržité desetileté členství v ČLS JEP (výjimky může P-ČLS povolit u zahraničních čestných členů), obdrženo čestné členství té organizační složky ČLS JEP, která návrh podává, uděleno čestné členství ČLS JEP nebo čestná medaile ČLS JEP. (Výjimky může povolit P-ČLS JEP.)
Jméno oceněné osobnosti je vryto do medaile. 


Cena Jana Evangelisty Purkyně je nejvyšším oceněním za mimořádné zásluhy o rozvoj lékařské vědy a zdravotnictví a za celoživotní vědeckou tvorbu. Cena se uděluje každoročně jedné osobnosti z řad členů ČLS JEP, o udělení Ceny rozhoduje předsednictvo ČLS JEP v tajném hlasování. Hlasování předchází rozprava. Pokud neobdrží žádný kandidát v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola. Ve druhém kole vítězí kandidát s vyšším počtem hlasů (při rovnosti hlasů rozhodne předsedající).
Návrhy s detailním odůvodněním musí být podány na sekretariát ČLS JEP dle vyhlášeného termínu. Diplom s plaketou se předává na zámku v Libochovicích.
Udělení Ceny osvědčuje diplom, který vydává Sekretariát ČLS JEP. 
Diplom podepisuje předseda ČLS JEP.  


Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce jsou udělovány ve dvou kategoriích. Původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské praxe (publikované v ČR). Základním kritériem obou kategorií je vysoká odborná úroveň v hodnoceném kalendářním roce (jedná se vždy o rok předchozí). Návrhy na ocenění mohou zaslat zejména organizační složky ČLS JEP (vč. 1 výtisku knihy/článku) zpravidla do konce května daného roku. Výběr a pořadí vítězných prací schvalují členové předsednictva ČLS JEP. Autoři oceněných prací obdrží finanční odměnu, která bude vyplacena prostřednictvím ekonomického oddělení ČLS JEP (dle platných zákonů). 
Udělení ceny osvědčuje diplom, který vydává Sekretariát ČLS JEP. 
Diplom podepisuje předseda ČLS JEP.  


Schváleno předsednictvem ČLS JEP dne: 9. 4. 2019 (aktualizace 3. 1. 2022)

Podobné články