Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku

Adresa: 

Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku
při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,

Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Vedoucí:
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Studničkova 7, 128 00 Praha 2
tel: 224 968 529
tel. a fax: 224 919 322
a
Centrum léčby závislosti na tabáku
III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Poliklinika Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2
tel. a fax: 224 966 603
email: eva.kralikova@lf1.cuni.cz

Aktivity pracovní skupiny ČLS JEP proti závislosti na tabáku